Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Boekhoudkundige verwerking van een overname volgens de purchase accounting-methode


Een overname dient in de jaarrekening te worden verwerkt conform de purchase accounting-methode (RJ 216.201).  Ook bij een situatie van samensmelting van belangen kan, indien dit recht doet aan de economische realiteit van de transactie, gekozen worden voor de purchase accounting-methode. In dit artikel leggen we stapsgewijs uit hoe de boekhoudkundige verwerking volgens de purchase accounting-methode geschiedt.

Bij de purchase accounting-methode worden de identificeerbare activa en passiva op overnamedatum op reële waarde gewaardeerd. De vergelijkende cijfers (en de cijfers van het huidige boekjaar tot overnamedatum) worden niet aangepast. Het verschil tussen verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva betreft goodwill.

Bij de purchase accounting-methode dient het volgende te worden vastgesteld:

Dit artikel toont een beperkte samenvatting per punt, en een link naar aanvullende informatie.

De overnemende partij

De overnemende partij is de partij die beslissende zeggenschap verkrijgt over de andere bij de overname betrokken partij(en). Beschikkingsmacht betekent dat de overnemende partij de mogelijkheid heeft doorslaggevende invloed uit te oefenen op het zakelijke en financiële beleid, teneinde hier economische voordelen mee te verkrijgen.

Meer over de overnemende partij

De overnamedatum

De overnamedatum is de datum waarop de beschikkingsmacht over het vermogen en de activiteiten van de overgenomen partij effectief overgaan op de verkrijgende partij.

Vanaf de overnamedatum dient de verkrijgende partij:

  • De resultaten van de overgenomen partij in haar winst-en-verliesrekening op te nemen; en
  • De identificeerbare activa en passiva van de overgenomen partij en eventuele goodwill of negatieve goodwill die ontstaat bij de overname, in haar balans te verwerken.

Andersom dient de verkopende partij vanaf de overnamedatum hetgeen de verkrijgende partij opneemt niet meer op te nemen.

Meer over de overnamedatum

De verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs is het geldbedrag of equivalent daarvan op overnamedatum dat overeengekomen is voor de verkrijging van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde van de andere tegenprestatie die door de verkrijgende partij wordt verstrekt in ruil voor de beschikkingsmacht over de activa en passiva van de overgenomen partij, vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan de overname.

Meer over de verkrijgingsprijs

De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva

De verkrijgende partij dient de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen partij te verwerken op de overnamedatum, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen naar de verkrijgende partij zullen vloeien dan wel de afwikkeling resulteert in een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergt; en
  • De kostprijs of reële waarde ervan kan betrouwbaar worden vastgesteld

Onder de identificeerbare activa en passiva waarover de verkrijgende partij de beschikkingsmacht verkrijgt, kunnen activa en passiva begrepen zijn die voorheen niet waren verwerkt in de balans van de overgenomen partij. Dit kan zijn omdat zij vóór de overname niet voor verwerking in aanmerking kwamen. Denk bijvoorbeeld aan activering van merkrechten op de overnamebalans.

Meer over het bepalen van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva

Wat de goodwill is

De goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva.

Meer over het bepalen van de goodwill

Relevante overige artikelen

Overnames, samensmeltingen van belangen, pooling of interest, carry-over accounting en purchase accounting hebben raakvlakken met elkaar. Bekijk onderstaande artikelen voor de overeenkomsten en de verschillen: