Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Adviesrecht van de ondernemingsraad bij overnames


Bij ondernemingen met 50 werknemers of meer is het instellen van een Ondernemingsraad (OR) verplicht. De OR heeft een belangrijk wettelijk adviesrecht met betrekking tot ingrijpende besluiten die de onderneming betreffen en die de zeggenschap over de onderneming veranderen.

In dit artikel geven we enkele voorbeelden van onderwerpen waar het adviesrecht van de ondernemingsraad bij overnames geldt:

Adviesplicht bij deskundigeninschakeling

Voorafgaand aan een overname is het inschakelen van een deskundige adviesplichtig volgens artikel 25 lid 1 sub n van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) – Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan. Het voorgenomen besluit hierover moet aan de OR worden voorgelegd voor advies.

Schriftelijke en tijdige aanbieden, goed motiveren

Het is belangrijk om het adviesrecht van de OR te respecteren door het voorgenomen besluit schriftelijk en tijdig ter advisering aan te bieden en goed te moriveren. Het moet een duidelijke uiteenzetting bevatten van de redenen voor de voorgenomen overname, mogelijke gevolgen voor het personeel, financiering, bestuurswisselingen en de toekomst van de onderneming. Dit stelt de OR in staat om wezenlijke invloed uit te oefenen op het te nemen besluit. Indien besloten wordt af te wijken van het advies van de OR, moet dit gemotiveerd gebeuren. Bovendien dient er een opschortingstermijn van een maand in acht genomen te worden voordat het besluit wordt uitgevoerd.

Voorwaarden stellen en Inzage in concept-koopovereenkomst

Naast het recht op advisering kan de OR voorwaarden stellen voordat zij een positief advies uitbrengt. Ook heeft de OR recht op inzage in de concept-koopovereenkomst indien gevraagd.

Overig relevant

Het is van belang om de vertrouwelijkheid van het overnameproces te waarborgen. Daarom is het raadzaam om niet alleen de overnamekandidaat maar ook de OR geheimhouding op te leggen, op straffe van een boete.