Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Waardebepaling: wat is uw bedrijf waard?

Full 1
Fusies, overnames en financieringen

Waardebepaling: wat is uw bedrijf waard?

De meest gestelde vraag van ondernemers die een fusie- of overnametransactie ambiëren is: wat is de waarde van het bedrijf?

 

Waarde is afhankelijk van toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Synergievoordelen kunnen er bovendien voor zorgen dat de waarde per eigenaar verschilt.

 

CNOOP heeft eigen waarderingssoftware, waarmee we in een heldere rapportage de waarde van een bedrijf berekenen en presenteren. Wij vertellen u hier graag meer over.

 • Ook voor kleiner MKB (NL) / KMO (BE)

 • Waardescan of volledige waardering

 • Uitgebreide waarderapportage via eigen software

  Contact

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  captcha

   

  Voorbeeld van onze waarderapportage

  Van onze klanten horen wij vaak dat ze onze uitgebreide waarderapportage waarderen. Om deze reden hebben we een voorbeeld van een waarderapportage van het fictieve bedrijf CoCo Container B.V. gemaakt, zodat u precies kunt zien hoe de waarderapportage van uw bedrijf eruit komt te zien.
  • Waardescan of volledige waardering

  • Uitgebreide ervaring met waarderen

  • Competitief geprijsd (vaste prijs mogelijk)

  • O.a. voor STAK, overname of ophalen kapitaal

  → Download een voorbeeld waarderapportage ←

  De waarde van uw bedrijf

  Als ondernemer krijgt u te maken met lastige waardevraagstukken. Denk aan vraagstukken als:

   

  Wat is mijn bedrijf waard? Kan ik de waarde verhogen? Hoe doe ik dat? Voegen acquisities waarde toe? Wat als ik een overnamebod krijg boven de waarde die mijn bedrijf voor mij heeft?

  • Samen waardecreatie realiseren

  Whitepapers bedrijfswaardering

  Download onze whitepapers voor relevante inzichten over waardecreatie en het waarderen van bedrijven.
  • Whitepaper waarde verhogen

   In deze whitepaper gaan we nader in op hoe waarde gecreëerd wordt en geven we op hoofdlijnen weer hoe u de waarde van uw bedrijf kunt verhogen.

  • Whitepaper bedrijfswaardering

   In deze whitepaper gaan we nader in op hoe de waarde van uw bedrijf bepaald wordt.

  Veelgestelde vragen over een waardebepaling

  Zelf een vraag? Neem gerust contact op: 076-3690174

  CNOOP Corporate Finance?

  CNOOP is een onafhankelijke corporate finance-boutique met een sterke focus op het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen o.a. ondernemers en investeerders met het creëren van waarde middels aan- of verkoop van een bedrijf. Verder zijn wij zeer actief met het arrangeren van (bedrijfs-)financiering en het waarderen van bedrijven en bedrijfsonderdelen.

  Wat kost jullie dienstverlening?

  Onze dienstverlening met betrekking tot waarderen bestaat uit twee verschillende producten: een waardescan of een volledige waardering. De rapportage is hetzelfde, het verschil zit in de mate van onderzoek die wij naar de historische en geprognosticeerde cijfers doen en de zekerheid die we hierbij afgegeven.

   

  Een voorbeeld van een rapportage van een fictief bedrijf vindt u hier.

   

  Ons honorarium geschiedt altijd in overleg. Cnoop richt zich op het MKB.

   

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze waarderingsdiensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  Wanneer is een bedrijfswaardering nodig?

  Bedrijfswaarderingen zijn in tal van situaties nodig. Het is onmogelijk een uitputtend antwoord te geven. Enkele situaties waarin een bedrijfswaardering nodig is:

  • Fusie
  • Overname
  • Aantrekken van kapitaal
  • STAK, SAR en overige medewerkerparticipaties
  • Management buy-in / management buy-out
  • Waardemanagement
  • Echtscheiding waarin een bedrijf verdeeld wordt
  • Waarde intellectueel eigendom
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Impairment goodwill
  • Economische schade
  • Overdracht familiebedrijf

  Wat is de impact van synergievoordelen op bedrijfswaarde

  Synergievoordelen zorgen ervoor dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen.

   

  Synergievoordelen liggen bij het combineren van bedrijven bijvoorbeeld in kostenbesparingen (kostensynergie), groeimogelijkheden (omzetsynergie) en/of verlagingen van risico (kostenvoetsynergie).

   

  Het samenbrengen van de krachten van twee bedrijven zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de omzet hoger wordt dan hetgeen de twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een snoepdistributeur met een groot afzetgebied dat een lokale producent opkoopt met de verwachting omzetsynergieën te bewerkstelligen door het lokale product in haar volledige distributienetwerk te vermarkten.

  Hoe kan waarde gecreëerd worden?

  Om bedrijfswaarde te creëren dient een investering een rendement op geïnvesteerd vermogen te genereren dat meer dan afdoende is om het genomen risico te compenseren.

   

  De kern van bedrijfswaardecreatie wordt gevormd door omzetgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen. Bij bedrijfswaardecreatie zorgt (groei van de) omzet en rendement op geïnvesteerd vermogen voor toekomstige vrije kasstromen die – wanneer ze contant gemaakt worden met de bijbehorende vermogenskostenvoet – meer waard zijn dan de investeringsuitgave.

   

  Voorts zijn in het algemeen bedrijfswaardecreatiemogelijkheden niet voor alle bedrijven gelijk:

  • Bedrijven met een laag rendement op geïnvesteerd vermogen creëren eerder additionele waarde door het rendement op geïnvesteerd vermogen te verhogen dan door omzetgroei te bewerkstelligen.
  • Bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen creëren eerder additionele waarde door omzetgroei te bewerkstelligen dan door het rendement op geïnvesteerd vermogen te verhogen.

   

  Tenslotte is het bij bedrijfswaarde van belang wie de eigenaar van het bedrijf is en welke strategie geïmplementeerd wordt. Het bedrijf is het meest waard in handen van de eigenaar die de meest optimale verhouding tussen omzetgroei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet weet te bewerkstelligen.

  Hoe ziet een waardebepalingproces eruit?

  Elk waarderingstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar wilt u naartoe met uw onderneming? Na het aanleveren van historische financiële gegevens, vertaalt onze in eigen huis ontwikkelde waardesoftware uw toekomstplannen in een financieel model. Over de lengte van de prognose toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. De vrije kasstromen worden vervolgens via de disconteringsvoet contant gemaakt (uitgedrukt in waarde van vandaag).

   

  In een notendop ziet een waardebepalingsproces er als volgt uit:

   

  • Stap 1 kennismaking
  • Stap 2 aanleveren diverse stukken (historische jaarrekeningen, huidige saldibalans en eventuele prognoses)
  • Stap 3 Opstellen financieel model
  • Stap 4 Aanvullende persoonlijke gesprekken voor vaststelling normalisaties en toekomstige strategie
  • Stap 5 Normalisaties verwerken
  • Stap 6 Prognose opstellen
  • Stap 7 Vermogenskostenvoet berekenen
  • Stap 8 Waardering uitvoeren
  • Stap 9 Presentatie bevindingen
  • Stap 10 Bereikbaar blijven voor vragen

  Waaruit bestaat een waarderingsrapport?

  Een waarderingsrapport kent een vaste structuur:

  • De onderneming
  • Historische financiële gegevens
  • Normalisaties
  • Vermogenskostenvoet
  • Toekomstig potentieel
  • De waardering

   

  De onderneming

  Factoren als visie, missie, strategie, organisatiestructuur, geschiedenis en algemene bedrijfsinformatie worden uitgebreid benoemd. Voor u als ondernemer bekend, maar voor de lezer zeer interessante informatie. Daarna wordt dieper ingegaan op de interne en de externe omgeving. Welke personen vormen de directie? Zijn er overige sleutelfiguren? Wat zijn de belangrijkste leveranciers, klanten en concurrenten?

   

  Historische financiële gegevens

  Nu de algemene bedrijfsinformatie bekend is, worden de historische financiële gegevens getoond. Denk aan de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht voor de afgelopen drie jaar. De historische financiële gegevens worden aangevuld met verhoudingsgetallen, zodat de omzetgroei, margeontwikkelingen en EBITDA-mutaties beter inzichtelijk worden.

   

  Normalisaties

  Om het effect van posten en transactiestromen die geen deel uitmaken van de eigenlijke bedrijfsvoering in de waardering te neutraliseren, worden normalisaties op de historische resultaten doorgevoerd.

   

  Vermogenskostenvoet

  De vermogenskostenvoet geeft het rendement op geïnvesteerd vermogen aan dat een onderneming dient te genereren om waardeneutraal te opereren. De vermogenskostenvoet wordt gebruikt bij het verdisconteren van in de toekomst te ontvangen kasstromen om deze kasstromen in waarde van vandaag uit te drukken. Lees hier een uitgebreid artikel over de vermogenskostenvoet.

   

  Toekomstig potentieel

  In de waardering nemen we niet alle toekomstige potentie mee. Sommige kasstromen zijn te onzeker om in de waardering mee te nemen. Tegelijkertijd zou het niet vermelden hiervan de waarde van de onderneming kunnen ondermijnen.  In deze sectie vermelden we over al het moois dat mogelijk in de toekomst in het verschiet ligt en niet in de waardering is opgenomen.

   

  De waardering

  Nu de historische resultaten inclusief normalisaties bekend zijn, gaan we over op het prognosticeren van de toekomstige resultaten. Op basis van waardedrijvers worden toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten opgesteld.

   

  Afhankelijk van de opdracht gaan we uit van een ‘stand-alone’-situatie of een combinatie van twee of meer entiteiten met bijbehorende synergievoordelen.

   

  De vrije kasstromen worden berekend en contant gemaakt met de eerder berekende vermogenskostenvoet. Deze berekening resulteert in de ondernemingswaarde.

   

  Uiteraard voeren we ook een gevoeligdheidsanalyse uit, om bijvoorbeeld de impact van een 1% hogere of lagere disconteringsvoet op de bedrijfswaarde te tonen.

  Wat is een discounted cash flow-bedrijfswaardering?

  CNOOP waardeert bedrijven meestal met de Discounted Cash Flow-methode (Hierna: “DCF-methode”).

   

  Bij de DCF-methode wordt de waarde van een bedrijf berekend door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met de bijbehorende kostenvoet.

   

  Een DCF maakt iedere toekomstige (bv. jaarlijkse) vrije kasstroom contant (uitdrukken in waarde van vandaag). Vervolgens worden de waarden van de afzonderlijke kasstromen bij elkaar opgeteld. Dit levert de totale ondernemingswaarde op.

   

  De totale ondernemingswaarde minus de waarde van het rentedragend vreemd vermogen en eventuele overtollige liquide middelen levert de waarde van de aandelen op.

   

  Vrije kasstromen voor heel het bedrijf worden berekend door:

  • Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
  • Plus afschrijvingen (en eventuele andere non-cash aanpassingen)
  • Min veranderingen in werkkapitaal
  • Min investeringen

   

  Lees hier een uitgebreid artikel over de vermogenskostenvoet.

  Waarom is de waarde niet altijd gelijk aan de prijs?

  De waarde die berekend wordt, behoeft bij een voorgenomen transactie niet gelijk te zijn aan de prijs die uiteindelijk onderhandeld wordt.

   

  O.a. synergievoordelen van de koper kunnen ervoor zorgen dat de verkoper verkoopt met een premium boven de eigen waarde en de koper toch waarde creëert met de deal.

   

  Een koper wil niet meer betalen dan zijn waarde (maar wil mogelijk onder deze waarde wel de waarde van de verkoper en een premium betalen), en een verkoper wil niet verkopen voor een prijs onder zijn waarde (maar wil mogelijk wel verkopen voor een prijs boven zijn waarde).

   

  Realistisch gezien is het verschil in waarde van het bedrijf voor de koper en de waarde van het bedrijf voor de verkoper de bandbreedte qua prijs bij de overnameonderhandelingen.

  Hebben jullie een voorbeeld van een waarderapport?

  Onze dienstverlening met betrekking tot waarderen bestaat uit twee verschillende producten: een waardescan of een volledige waardering. De rapportage is hetzelfde, het verschil zit in de mate van onderzoek die wij naar de historische en geprognosticeerde cijfers doen en de zekerheid die we hierbij afgegeven.

   

  Een voorbeeld van een rapportage van een fictief bedrijf vindt u hier.

  Full 1
  Direct contact met een waarderingexpert?
  076-3690174
  Full 1

  Artikelen over bedrijfswaardering

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  CNOOP ® | M&A – Corporate Finance

  • Bedrijf verkopen

  • Investeerders

  • Boekenonderzoek

  • Bedrijf kopen

  • Herstructurering

  • Management buy-in

  • Bedrijfsfinanciering

  • Management buy-out

  • Bedrijfswaardering

  • Corporate finance

  • Due diligence

  • Waardecreatie