Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Financiering

Full 1
Fusies, overnames en financieringen

Financieren van groei of overnames

Als ambitieuze start-up, scale-up of gevestigde onderneming gaat groeien vanuit de operationele kasstroom u niet snel genoeg.

 

Echt groeien met uw bedrijf (autonoom of misschien wel via acquisities) betekent ook serieus geld aantrekken.

 

Ons uitgebreide netwerk stelt u in staat uw (her)financiering(en) tegen de beste voorwaarden te realiseren. Wij zijn er voor alle soorten kapitaal in de financieringsstructuur (eigen-, mezzanine- en vreemd vermogen) en begeleiden ook subsidie-aanvragen.

 • Ook voor kleiner MKB (NL) / KMO (BE)

 • Uitgebreid financieringsnetwerk

 • Financieringsrapportage via eigen software

  Contact

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  captcha

   

  Kennismaking

  Elk financieringstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming.

  Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar dient de financiering voor? Welke resultaten levert dit op? Waar wilt u naartoe met uw onderneming?

  Financieel model

  Onze in eigen huis ontwikkelde financieringssoftware vertaalt uw toekomstplannen in een financieel model.

  Over de lengte van de bijbehorende financieringen toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, waardoor de mogelijkheid tot aflossen en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

  Arrangeren financiering

  Met aanbieders van de financieringsvormen uit de optimale financieringsstructuur worden de beste voorwaarden onderhandeld.

  Flexibiliteit in de financieringsstructuur is belangrijk. De financiering moet passend blijven in alle scenario’s. Het financieel model toont de impact van de verschillende aanbiedingen op de kasstromen en het risico van het bedrijf.

  Wat maakt ons uniek?

  Een uitgebreid financieringsnetwerk tezamen met geavanceerde financieringssoftware.

   

  Financiers en klanten werken graag met ons samen, omdat we financieringsbehoeftes invullen en omdat onze eigen ontwikkelde financieringssoftware heldere toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroom-overzichten genereert, waarmee de mogelijkheid tot het aflossen van de financiering en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

  • Vaste financieringsadviseur per traject

  Veelgestelde vragen over groei- en overnamefinanciering

  Zelf een vraag? Neem gerust contact op: 076-3690174

  CNOOP Corporate Finance?

  CNOOP is een onafhankelijke corporate finance-boutique met een sterke focus op het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen o.a. ondernemers en investeerders met het creëren van waarde middels aan- of verkoop van een bedrijf en waardecreërende organische groei. Verder zijn wij zeer actief met het arrangeren van (bedrijfs-)financiering en het waarderen van bedrijven en bedrijfsonderdelen.

  Wat kost jullie dienstverlening?

  Onze dienstverlening met betrekking tot het arrangeren van financieringen wordt via een verlaagd uurloon en een succesfee gefactureerd. De succesfee wordt enkel in rekening gebracht bij het succesvol realiseren van de financiering.

  Ons honorarium geschiedt altijd in overleg. CNOOP richt zich op het MKB.

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze financieringsdiensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  Waarom financieren met een optimale financieringsstructuur?

  Een bedrijf financieren met een optimale financieringsstructuur, zorgt voor de beste verhouding tussen groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet en hiermee de optimale waarde van het bedrijf voor de huidige eigenaar.

  De financieringsstructuur van een onderneming bepaalt de vermogenskostenvoet. De vermogenskostenvoet is opgebouwd uit het gemiddelde vereiste rendement van het door eigen- en vreemd vermogenverstrekkers beschikbaar gestelde vermogen.

  Wijzigt de financieringsstructuur, dan wijzigt ook de vermogenskostenvoet. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat rente op schuld aftrekbaar is en het agressief financieren van een onderneming het risico op insolventie doet toenemen.

   

  Vermogenskostenvoet eigen vermogen

  De vermogenskostenvoet eigen vermogen wordt veelal berekend met de CAPM-methode. De formule luidt: Risicovrije rentevoet + beta * (marktrente – risicovrije rente).

  De unlevered beta betreft de volatiliteit van de investering ten opzichte van de markt. De unlevered beta wordt aangepast aan de verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen, om het risico als gevolg van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur tot uitdrukking te brengen.

  De formule luidt: ‘Unlevered Beta’ x (1 + ((1 – belastingpercentage) x (VV/EV))).

   

  Vermogenskostenvoet vreemd vermogen

  De vermogenskostenvoet vreemd vermogen betreft het voor belasting gecorrigeerde tarief waarvoor de onderneming momenteel kan lenen. De VpB wordt enkel bij vreemd vermogen gecorrigeerd, omdat rente op schuld in beginsel aftrekbaar is en een vergoeding op eigen vermogen (bijvoorbeeld in geval van een dividenduitkering) niet.

  De formulier luidt (per lening): Rentepercentage * (1 – VpB-tarief).

   

  Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet

  De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet berekent naar verhouding eigen- en vreemd vermogen de bijbehorende vermogenskostenvoet voor heel het bedrijf.

  De formulier luidt: (% eigen vermogen van het totaal vermogen * Risicovrije rentevoet + beta * (marktrente – risicovrije rente)) + voor iedere lening ((% vreemd vermogen van het totaal vermogen * Rentepercentage * (1 – VpB-tarief))

   

  CNOOP helpt haar klanten om continu een kapitaalstructuur te hebben die de optimale financieringsstructuur benadert.

  Wat betekent 'gearing'?

  ’Gearing’ is het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur van een onderneming. Veelal wordt gearing uitgedrukt in een percentage. Bij een fors gefinancierde LBO kan de gearing oplopen tot boven de 90%.

   

  De meeste ondernemingen hebben een gearing van tussen de 10% en de 50%.

   

  Waarom gearing?

  De bedoeling van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur van een bedrijf is dat het vreemd vermogen een positieve hefboomwerking biedt dat ten goede komt aan het rendement op het eigen vermogen.

  De kosten en het risico van het vreemde vermogen dienen lager te zijn dan het rendement dat de onderneming met het vreemde vermogen genereert. De onderneming moet er door het gebruik van vreemd vermogen immers op vooruitgaan.

   

  Imperfecte vermogensmarkt

  Het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur zorgt ervoor dat het faillissementsrisico toeneemt. De rente op vreemd vermogen is daarentegen veelal aftrekbaar. Door de imperfecte vermogensmarkt kan het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur een lagere vermogenskostenvoet tot gevolg hebben.

   

  Optimale financieringsstructuur

  Voor iedere onderneming bestaat er een optimale financieringsstructuur. Een helder zicht op risico en rendement zorgt ervoor dat ondernemingen hun financieringsstructuur optimaal kunnen inrichten. Dit is de primaire reden dat ondernemingen tot gearing overgaan.

  Zaak dus om met een optimale financieringsstructuur te financieren, zodat de te verwachte kasstromen met een zo laag mogelijke vermogenskostenvoet worden verdisconteerd en de waarde van het bedrijf wordt gemaximaliseerd.

  Kan ik voor eigen- en vreemd vermogen bij jullie terecht?

  Jazeker! CNOOP stelt eerst een optimale financieringsstructuur vast en werkt daarna met u samen om de gehele structuur ingevuld te krijgen.

  Bedrijven met in de komende jaren negatieve kasstromen zijn vaak beter uit met kapitaal van investeerders (eigen vermogen).

  Gevestigde ondernemingen met een positieve kasstroom, die met additionele financiering nog sneller kunnen groeien, zijn vaak beter uit met vreemd vermogen.

  De tussenweg is mezzaninefinanciering, waarbij een lagere rente dan reguliere financiering geldt en de financier als tegemoetkomer een ‘equity kicker’ ontvangt. Een voorbeeld is een converteerbare obligatie.

  Hoe verloopt een financieringproces?

  Een financieringsproces kent een vaste structuur. Allereerst vindt een kennismaking plaats. Vervolgens wordt intern een financieel model ontwikkeld. Ten slotte wordt met relevante financiers die aansluiten bij de optimale financieringsstructuur een financiering aangevraagd.

   

  Kennismaking
  Een financieringsproces begint met een kennismakingsgesprek. We willen graag weten wie u bent, waar de financiering voor dient en welke kasstromen u hiermee verwacht te gaan genereren.

   

  Financieel model
  CNOOP heeft eigen ontwikkelde financierings- en waarderingssoftware. Met onze software berekenen we over de lengte van de financiering of u binnen de verwachtte convenanten in staat blijft om rente en aflossing te voldoen.
  We starten hiervoor met uw huidige balans, prognosticeren vervolgens toekomstige winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten en monitoren de ratio’s met de verwachtte convenanten.
  Het financieel model is niet enkel voor de financier, maar ook voor u relevant. Het brengt de optimale financieringsstructuur in beeld en geeft direct aan wat de meerwaarde voor u als eigenaar van het bedrijf is.

   

  Aanvragen financiering
  Onze software genereert een complete financieringsaanvraag. Deze wordt met relevante financiers gedeeld. Vervolgens begint de onderhandeling over prijs (rente) en voorwaarden. Uiteraard gaan wij voor de beste deal.

   

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze financieringsdiensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  Wat is de structuur van een financieringsaanvraag?

  Een financieringsaanvraag kent een vaste structuur:

  • De onderneming
  • Historische financiële gegevens
  • Financieringsbehoefte
  • Geprognosticeerde financiële gegevens

   

  De onderneming
  Factoren als visie, missie, strategie, organisatiestructuur, geschiedenis en algemene bedrijfsinformatie worden uitgebreid benoemd. Voor u als ondernemer bekend, maar voor de lezer zeer interessante informatie. Daarna wordt dieper ingegaan op de interne en de externe omgeving. Welke personen vormen de directie? Zijn er overige sleutelfiguren? Wat zijn de belangrijkste leveranciers, klanten en concurrenten?

   

  Historische financiële gegevens
  Nu de algemene bedrijfsinformatie bekend is, worden de historische financiële gegevens getoond. Denk aan de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht voor de afgelopen drie jaar. De historische financiële gegevens worden aangevuld met verhoudingsgetallen, zodat de omzetgroei, margeontwikkelingen en EBITDA-mutaties beter inzichtelijk worden.

  Financiers zijn zeer geïnteresseerd in een eventueel onderpand voor de financiering. De mogelijkheden hiertoe worden uitgebreid benoemd.

   

  Financieringsbehoefte
  Uitgebreide beschrijving waar de financiering voor dient.

   

  Geprognosticeerde financiële gegevens
  Nu de historische resultaten inclusief financieringsbehoefte bekend is, gaan we over op het prognosticeren van de toekomstige resultaten. Op basis van waardedrijvers worden toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten opgesteld.

  Hoe wordt een overname in het MKB vaak gefinancierd?

  Een overname in het MKB wordt vaak gefinancierd met een combinatie van liquide middelen van de koper, bankfinanciering, achtergestelde lening van de verkoper en een earn-out. Deze combinatie levert een situatie op die de overname financierbaar maakt en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de risicobereidheid van zowel koper als verkoper.

   

  Liquide middelen van de koper

  Kopers houden het aandeel eigen liquide middelen ten opzichte van de totale financieringsstructuur bij een overname liefst zo beperkt mogelijk. Dit kapitaal kan immers niet meer gebruikt worden voor het doen van andere investeringen.

  Bij liquide middelen van de koper gaat het om overtollige liquide middelen waarvoor de koper geen beter renderende bestemming heeft.

  Het aandeel liquide middelen van de koper bedraagt meestal zo’n 20 – 30 procent van de overnamefinanciering.

   

  Bankfinanciering

  Een bank vraagt bij de financiering de nodige zekerheden (denk aan verpanding van de voorraad, debiteuren en overige activa en soms persoonlijke garanties / aansprakelijkheid). Het afgeven van deze zekerheden vermindert het risico voor de bank, wat resulteert in een lagere te betalen rente. Deze lage rente zorgt er vervolgens voor dat de vermogenskostenvoet van de overnamefinanciering daalt.

  Banken leveren een belangrijk deel van een overnamefinanciering. Denk aan ongeveer 40 – 60 procent van de overnamefinanciering.

  Het gedeelte liquide middelen van de koper samen met de bankfinanciering is wat de verkoper bij de overdracht op de bankrekening gestort krijgt.

   

  Achtergestelde lening van de verkoper

  Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een bankfinanciering) wordt achtergesteld. De bankfinanciering krijgt feitelijk voorrang op de achtergestelde lening van de verkoper (bijvoorbeeld bij het doen van aflossingen, het betalen van de rente en bij faillissement).

  Een achtergestelde lening van de verkoper wordt bijvoorbeeld onderhandeld ten behoeve van het financierbaar maken van de transactie en risicobeheersing. Vaak bedraagt de achtergestelde lening zo’n 15 – 30 procent van de overnamefinanciering.

   

  Earn-out

  Bij een overname worden prijs en voorwaarden door koper en verkoper overeengekomen. Als onderdeel hiervan kan een deel van de prijs voorwaardelijk overeengekomen worden. De prijs is dan afhankelijk van een toekomstige gebeurtenis (bijvoorbeeld het behalen van X EBITDA in de komende twee jaar). Een earn-out is een voorbeeld van een voorwaardelijke koopsom.

  Een voorwaardelijke koopsom als een earn-out wordt bijvoorbeeld onderhandeld ten behoeve van risicobeheersing (als resultaten niet gehaald worden, wordt anders door de koper een prijs hoger dan de waarde van het bedrijf betaald op overnamedatum) of als motivatiemiddel voor de als manager aanblijvende verkoper (de verkoper wordt gestimuleerd en beloond wanneer hij/zij na verkoop een bepaalde prestatie realiseert).

  Vaak bedraagt de earn-out zo’n 15 – 30 procent van de overnamefinanciering.

   

  Overige vormen van financiering bij een overname

  Een overname in het MKB wordt vaak gefinancierd met een combinatie van liquide middelen van de koper, bankfinanciering, achtergestelde lening van de verkoper en een earn-out.

  Bij overnames in het grootbedrijf komen meer exotische vormen als preferente aandelen, mezzaninefinanciering of obligaties aan het publiek voor.

   

  Overname financieren?

  Meer informatie over het financieren van een overname? Neem contact met ons op!

  Hoe kan ik investeerders aantrekken?

  Om succesvol investeerders aan te trekken dient een investeringspropositie aan bepaalde criteria te voldoen. Zo moet een propositie die voorziet in het uitgeven van aandelen geprijsd worden tegen maximaal een prijs gelijk aan de waarde en dienen proposities voor het uitgeven van obligaties zo gestructureerd te worden dat rente en aflossing met een veiligheidsmarge vanuit de operationele kasstroom kunnen worden betaald.

   

  Wat zoeken investeerders in een investering?

  Algemeen gezien zijn er maar 2 criteria waar investeerders naar zoeken in een investering:

  – Een investeerder zoekt een met tijd en risico verdisconteerd rendement
  – Een investeerder moet vertrouwen hebben in de tegenpartij

   

  Daarnaast zijn er criteria die investeerders kunnen limiteren, bijvoorbeeld:

  Branche – Investeerders zijn vaak gebonden aan een specifieke branche. Dit bijvoorbeeld doordat ze samenwerken met andere investeerders en enkel een mandaat voor investeringen in een bepaalde branche hebben of omdat ze zelf specifieke operationele kennis in een bepaalde branche hebben dat ze synergievoordelen oplevert en derhalve enkel in deze branche wensen te investeren.

  Levenscyclus – Het kan zijn dat investeerders enkel investeren in een bepaalde cyclus (Introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang). Een private equity-fonds investeert bijvoorbeeld enkel in bedrijven in de volwassen- of verzadigde cyclus. Een venture capital-fonds investeert op haar beurt enkel in bedrijven in de introductie- of groeifase.

  Locatie – Een investeerder in Australië zal zelden geïnteresseerd zijn in het financieren van een Nederlandse uitgeverij in Nederlandstalige kinderboeken. Ook niet wanneer het potentiële rendement hierop aanzienlijk is.

  Omvang – Omvang is een criteria waar dikwijls geen rekening mee gehouden wordt. Een investering moet qua omvang bij een investeerder passen, en een verschil kunnen maken in zijn portfolio. Een investeerder met een portfolio van 100 miljoen euro zal niet snel ‘maar’ 100.000 euro willen investeren. Een investering van die omvang die een gigantisch rendement behaalt van 1000% zou in het totale portfolio immers maar een verschil maken van 1%.

   

  Waardoor haken investeerders af?

  Naast criteria waar investeerders naar zoeken, zijn er ook criteria die ervoor zorgen dat investeerders afhaken:

  Slecht management – Investeerders zoeken een zeker track-record waaruit kennis en ervaring blijkt. Een restauranthouder hoeft geen MBA te hebben, maar dient wel ervaring met horeca te hebben.

  Hockeystick bedrijfswaarderingen – Winstprojecties die volledig uit de duim gezogen zijn en tot hoge hoogte reiken. Onderbouw alle cijfers!

  Kopie – een overduidelijke kopie zonder verbeteringen van een product of dienst dat momenteel ‘hot’ is

  Geen concurrentie – Alle ondernemingen kennen concurrenten. Een melding dat een onderneming geen concurrentie kent is aangeven dat de managers geen kennis van de markt hebben.

  Geen entreebarrières – Wanneer concurrenten zonder problemen hetzelfde kunnen bieden, biedt dit geen zicht op een houdbare toekomst.

  Geen USP – Geen verschil kunnen maken met eigen producten of diensten in vergelijking met concurrenten drukt marges en daarmee de potentie voor het genereren van een met tijd en risico verdisconteerd rendement.

  Geen exit-mogelijkheden – Een investeerder wil op den duur zijn investering omzetten in liquide middelen. Een proposities die niet of moeilijk verkocht kan worden, wordt niet met open armen ontvangen.

   

  Investeerders aantrekken – Aandelen

  Financiering via het uitgeven van aandelen wordt vaak sceptisch beoordeeld door ondernemers. Er wordt immers een deel van het bedrijf verkocht. En die investeerders krijgen dan ook nog stemrecht en winstrecht!

  De werkelijkheid is dat het verkopen van aandelen gewoon gewaardeerd kan worden, zodat zowel de verkopende partij als de kopende partij waarde creëren met de deal. Zolang de aandelen verkocht worden voor een prijs gelijk aan de waarde is de deal voor beide partijen waardeneutraal. Wanneer de opbrengst vervolgens geïnvesteerd wordt tegen een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen komt de additioneel gecreëerde waarde toe aan de aandeelhouders naar gelang hun aandelenbelang. Beide partijen creëren dan dus waarde als partners.

  Het voordeel van aandelenfinanciering is dat het geen verplichting inhoudt om op vastgestelde tijdstippen bijvoorbeeld rente te betalen. Wanneer een onderneming een rentebetaling op vaste tijdstippen niet kan dragen, bijvoorbeeld omdat de operationele kasstromen dit nog niet toelaten, biedt aandelenfinanciering uitkomst.

  Een ander voordeel van financiering middels het uitgeven van aandelen is dat de opbrengst in beginsel niet terugbetaald hoeft te worden. De opbrengst vormt bedrijfsvermogen. Wanneer de onderneming geen succes wordt, en bijvoorbeeld ophoudt te bestaan, bestaat er geen verplichting de aandeelhouders hun inleg terug te betalen. Het risico van de onderneming wordt gedeeld, en alle aandeelhouders voelen het falen van een onderneming in hun portemonnee.

  De keerzijde van het risico, is dat aandeelhouders delen in de ondernemings- en eventuele koerswinst van de onderneming. Om een investering in aandelen meer waard te laten worden, moet het eigen vermogen geïnvesteerd worden met een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen. Wanneer dit geschiedt biedt een financiering via het uitgeven van aandelen een met tijd en risico verdisconteerd rendement.

   

  Investeerders aantrekken – Obligaties

  Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele kasstroom genereren die toereikend is voor de te betalen rente en aflossing.

  Het vereiste rendement op obligaties is lager dan het vereiste rendement op eigen vermogen. De rentebetalingen op obligaties zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dividend op aandelen, aftrekbaar. Dit geeft een belastingvoordeel. Het toevoegen van obligaties aan de financieringsstructuur kan hierdoor zorgen voor een lagere vermogenskostenvoet waardoor de waarde van de onderneming toeneemt.

  Een investeerder wil bij het kopen van een obligatie een met tijd en risico verdisconteerd rendement. Een obligatie wordt geprijsd om dit te bewerkstelligen. Het risico dient gelijk te zijn aan het rentetarief om de omvang van de obligatie gelijk te stellen aan de waarde ervan. Het risico bestaat uit een algemeen risicovrij percentage, verwachte inflatie en risico-opslag van het bedrijf zelf.

  Belangrijk bij het samenstellen van een obligatieaanbieding is dus dat deze goed geprijsd is, en dat de onderneming rente en aflossing gedurende de looptijd van de obligatie vanuit de kasstroom kan betalen. Gezien vanuit de onderneming is het tevens van belang dat de onderneming na het betalen van rente en aflossing op dit gedeelte van de financiering tevens een positief rendement voor zichzelf behaalt.

   

  Samenvatting

  De content in dit artikel lijkt zeer vanzelfsprekend. Toch melden bedrijven zich dikwijls bij de verkeerde investeerders, prijzen ze hun investeringsproposities verkeerd en zien ze investeerders meer als de vijand dan als een partner. Een succesvolle investeringspropositie creëert voor beide partijen waarde.

  Hebben jullie een voorbeeld van een financieringsrapport?

  We hebben een uitgebreide rapportage van een waarderingsrapport gemaakt. Een financieringsrapport is hier een beknopte versie van. Voor een financieringsrapport slaat u het gedeelte over de waardering over.

   

  Een voorbeeld van een rapportage van een fictief bedrijf vindt u hier.

  Full 1
  Direct contact met een financieringexpert?
  076-3690174
  Full 1

  Artikelen over bedrijfsfinanciering

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  CNOOP ® | M&A – Corporate Finance

  • Bedrijf verkopen

  • Investeerders

  • Boekenonderzoek

  • Bedrijf kopen

  • Herstructurering

  • Management buy-in

  • Bedrijfsfinanciering

  • Management buy-out

  • Bedrijfswaardering

  • Corporate finance

  • Due diligence

  • Waardecreatie