Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Voorziening reorganisatiekosten bij overnames


Een voorziening reorganisatiekosten bij overnames ziet toe op specifieke (te maken) reorganisatiekosten bij een overgenomen onderneming. De RJ geeft in artikel 216.212 de regels omtrent het opnemen van een voorziening voor reorganisatiekosten bij overnames. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Voorziening algemeen

Een voorziening ziet toe op een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting, voortkomend uit een gebeurtenis uit het verleden, waarbij een kans van >50% geldt dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is.

De precieze omvang en of het moment van afwikkelen is onzeker, wat direct het verschil is tussen een voorziening en een schuld.

Is de kans kleiner dan 50% of is de omvang niet betrouwbaar vast te stellen, dan wordt geen voorziening opgenomen maar een niet uit de balans blijkende verplichting toegelicht.

Voorziening reorganisatiekosten bij overnames

Een voorziening reorganisatiekosten bij overnames ziet toe op specifieke (te maken) reorganisatiekosten bij de overgenomen onderneming.

De RJ geeft in artikel 216.212 de regels omtrent het opnemen van een voorziening voor reorganisatiekosten bij overnames. Bij een voorziening reorganisatiekosten bij overnames gaat het om de situatie waarin de verkrijgende partij reorganisatieplannen heeft met betrekking tot de activiteiten van de overgenomen partij en hierbij de gerede verwachting heeft gewerkt dat het plan zal worden uitgevoerd, waardoor als direct gevolg van de overname een verplichting ontstaat.

Hierbij gelden de volgende additionele voorwaarden:

 • Op of voor de overnamedatum is door de verkrijgende partij op hoofdlijnen een reorganisatieplan ontwikkeld, waarin de beëindiging of inkrimping van activiteiten is opgenomen. Deze beëindiging of inkrimping van activiteiten ziet toe op:
  • Compensatie van werknemers van de overgenomen partij als gevolg van het beëindigen van hun dienstverband;
  • Sluiten van bedrijfsonderdelen van de overgenomen partij;
  • Afstoten van productlijnen van de overgenomen partij;
  • Beëindiging van bezwarende contracten waarvan de verkrijgende partij op of voor overnamedatum aan de wederpartij heeft medegedeeld dat de contracten beëindigd zullen worden.
 • De verkrijgende partij heeft de hoofdlijnen van het reorganisatieplan betreffende de beëindiging of inkrimping van activiteiten aangekondigd bij hen op wie de reorganisatie betrekking heeft, en heeft hiermee de gerede verwachting gewekt dat het plan zal worden uitgevoerd.
 • Na overnamedatum dient het reorganisatieplan binnen redelijke termijn (<3 maanden na overnamedatum, met een uitzondering in bijzondere omstandigheden naar maximaal 6 maanden) uitgewerkt en geformaliseerd te worden in een gedetailleerd formeel plan. Het gedetailleerde formele plan bevat minimaal:
  • Welke activiteiten het betreft;
  • De belangrijkste locaties;
  • De locaties, functies en het verwachte aantal medewerkers dat voor beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding ontvangt;
  • De uitgaven die hiermee gemoeid zijn;
  • Wanneer het plan wordt uitgevoerd.
 • De verkrijgende partij dient de aanpassing van de voorziening te corrigeren op de (positieve of negatieve) goodwill.