Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Voorbeeld van een berekening van goodwill


Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. In de praktijk merken wij dat cliënten het lastig vinden om tot de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en daarmee tot de hoogte van de goodwill te komen. Om deze reden behandelt dit artikel de goodwill inclusief een (vereenvoudigd) voorbeeld.

Hoe ontstaat goodwill?

Goodwill kan ontstaan bij een overname en het gebruik van de purchase accounting-methode. Bij de purchase accounting-methode worden de identificeerbare activa en passiva op reële waarde gewaardeerd. Het verschil tussen verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva betreft goodwill.

Wanneer (extern gekochte) goodwill activeren?

Extern gekochte goodwill wordt geactiveerd wanneer de kans >50% is dat toekomstige voordelen die aan de entiteit toekomen gerealiseerd gaan worden en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Daar de goodwill niet toeziet op de identificeerbare activa en passiva (want deze zijn volgens de purchase accounting-methode al op reële waarde gezet), ziet de goodwill toe op de verwachte synergievoordelen die de combinatie verwacht te realiseren.

Voorbeeld van een berekening van goodwill

  • Holding A B.V. koopt 100% van entiteit B B.V. voor 3.600.000.
  • Voor Holding A B.V. heeft het merkenportfolio een reële waarde van 1.000.000 en het bedrijfspand 1.400.000. De boekwaarde van de overige activa en passiva van entiteit B B.V. is voor Holding A B.V. gelijk aan de reële waarde.
  • Het VpB-tarief bedraagt 25%. Voor de meerwaarden wordt een latentie gevormd om het eigen vermogen niet geflatteerd weer te geven.

Dit is de balans van entiteit B B.V. op overnamedatum:

IMVA0 EV2.000.000
MVA800.000 Langlopende schulden1.500.000
Voorraden2.000.000 Kortlopende schulden500.000
Liquide middelen1.200.000   
 4.000.000  4.000.000

De goodwillberekening is als volgt:

Eigen vermogen entiteit B volgens balans        2.000.000
Meerwaarden  
IMVA Merkenportfolio       1.000.000 
MVA Bedrijfspand          600.000 
Totaal meerwaarden       1.600.000 
Belastinglatentie (25%)       (400.000) 
Meerwaarden inclusief latentie        1.200.000
Reële waarde individuele activa en verplichtingen      3.200.000

Berekening van de goodwill

Verkrijgingsprijs        3.600.000
Reële waarde individuele activa en verplichtingen     (3.200.000)
Goodwill        400.000

Afschrijving op goodwill

Geactiveerde goodwill dient op stelselmatige wijze te worden afgeschreven op basis van de economische levensduur. De afschrijvingstermijn dient te zijn gebaseerd op de termijn waarin toekomstige economische voordelen toevloeien aan de verkrijgende partij. Er wordt een weerlegbare veronderstelling gehanteerd dat de economische levensduur niet langer is dan twintig jaar vanaf het moment van verwerving. In uitzonderlijke gevallen waarin de economische levensduur van goodwill niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, wordt de goodwill afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren.

Boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie van vijf artikelen waarin de boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode wordt uitgewerkt (RJ 216.201).