Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


De verkrijgingsprijs bij een overname


Bij een overname dient de verkrijgingsprijs te worden bepaald. In dit artikel leggen we uit hoe de verkrijgingsprijs bepaald wordt.

De verkrijgingsprijs bij een overname is het geldbedrag of equivalent daarvan op overnamedatum dat overeengekomen is voor de verkrijging van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde van de andere tegenprestatie die door de verkrijgende partij wordt verstrekt in ruil voor de beschikkingsmacht over de activa en passiva van de overgenomen partij, vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan de overname.

Uitgestelde betaling van de koopsom

Wanneer de betaling van de koopsom wordt uitgesteld, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde van de alsdan te betalen koopsom.

Verhandelbare vermogenstitels

Bij de vaststelling van de verkrijgingsprijs worden verhandelbare vermogenstitels die door de verkrijgende partij worden uitgegeven gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de marktprijs op de overnamedatum, tenzij de marktprijs als gevolg van illiquiditeit of overdreven prijsfluctuaties geen betrouwbare indicator is.

Wanneer de marktprijs op een specifieke datum geen betrouwbare indicator is, worden de prijsfluctuaties voor een redelijke periode voor en na de aankondiging van de overname in beschouwing genomen.

Wanneer de marktprijs een onbetrouwbare indicator is of wanneer er geen notering is, wordt de reële waarde van de door de verkrijgende partij uitgegeven aandelen geschat op het proportionele belang in de reële waarde van de onderneming van de verkrijgende partij of op basis van het proportionele belang in de reële waarde van de overgenomen onderneming, afhankelijk van welke waarde met de meeste betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.

Verkrijgingsprijs wordt verhoogd met de direct aan de overname gerelateerde kosten van de verkrijgende partij

De verkrijgingsprijs wordt verhoogd met de direct aan de overname gerelateerde kosten van de verkrijgende partij. Dit betreft onder meer de kosten van registratie en uitgifte van aandelen, kosten van accountants, juristen, taxateurs en andere adviseurs met betrekking tot de realisatie van de overname.

Algemene administratiekosten, inclusief de kosten van een met overnames belaste afdeling, en andere kosten die niet specifiek kunnen worden toegerekend aan een overname, worden niet opgenomen in de verkrijgingsprijs.

Boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie van vijf artikelen waarin de boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode wordt uitgewerkt (RJ 216.201).