Telefoon 076-3690174

Artikelen

Bereidstellingsprovisie

Een rekening-courant krediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel. Op het getrokken deel geldt de reguliere rente, op het ongetrokken deel kan een financier een bereidstellingsprovisie in rekening brengen. Rekening-courant krediet Een rekening-courant krediet is een veelgebruikte kredietvorm. De flexibiliteit om tot de limiet krediet aan

Lees verder

Verwerking van een stapsgewijze overname

Bij een stapsgewijze overname had de overnemer reeds een belang zonder beslissende zeggenschap in een entiteit (bv 20%) en verkrijgt de overnemer middels toename van het belang beslissende zeggenschap over de entiteit (bv. 80%). Dit artikel behandelt de verwerking van een stapsgewijze overname. Stapsgewijze overname Bij een stapsgewijze overname is

Lees verder

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

WACC geeft het rendement op geïnvesteerd vermogen aan dat een onderneming dient te genereren om waardeneutraal te opereren. WACC impliceert het gewogen gemiddelde van de vermogenskostenvoet van het eigen vermogen en de vermogenskostenvoet van het vreemd vermogen. De vermogenskostenvoet wordt gebruikt bij het verdisconteren van in de toekomst te ontvangen

Lees verder

Welke waarderingsmethodes zijn er?

In de literatuur worden verschillende waarderingsmethodes genoemd. We noemen er in dit artikel enkele en geven tevens een korte samenvatting per waarderingsmethode. Bij CNOOP is de Discounted Cash Flow-bedrijfswaardering favoriet. Liquidatiewaarde De liquidatiewaarde is de geschatte opbrengstwaarde bij gedwongen openbare verkoop van de afzonderlijke activa minus de waarde van de

Lees verder