Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusie-, overname- en financieringsadvies voor het MKB


Waardering van een converteerbare obligatie


In dit artikel gaan we nader in op de converteerbare obligatie en geven we een makkelijk aan te passen voorbeeld van een waardering van een converteerbare obligatie in Excel.

Wat is een converteerbare obligatie?

Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Het biedt de houder een voorspelbare kasstroom (normaliter tegen een lagere rente dan bij regulier vreemd vermogen) inclusief een ‘equity kicker’.  Converteerbare obligaties worden hierdoor vaak gezien als een traditionele obligatie met een ingebouwde call-optie op de aandelen.

Recht op omzetten in aandelen

De houder heeft een recht, maar geen plicht om de converteerbare obligatie om te zetten in aandelen.

De houder van een converteerbare obligatie zal het recht op het omzetten in aandelen uitoefenen wanneer de netto contante waarde van de omzetting hoger is dan de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen van de obligatie. Dit geschiedt bijvoorbeeld bij een waardestijging van het onderliggende aandeel, bijvoorbeeld doordat de kasstromen van het bedrijf toenemen of de vermogenskostenvoet van het bedrijf afneemt.

De houder houdt dus de nodige flexibiliteit en zal kiezen voor de optie die het meeste waarde creëert. Het biedt de houder het beste van twee werelden: voorspelbare kasstromen via de rentebetalingen en meeprofiteren van eventuele waardestijging van het onderliggende aandeel.

Voordelen bij het uitgeven van converteerbare obligaties

Het grote voordeel van het uitgeven van een converteerbare obligatie, is dat de rente bij een converteerbare obligatie veelal lager is dan de rente bij regulier vreemd vermogen. Dit omdat de houder de mogelijkheid tot omzetting in aandelen ook waardeert en hiermee een lagere rente accepteert.

Waar rente en aflossing bij regulier vreemd vermogen niet in de financieringsstructuur zou passen, is het goed mogelijk dat een converteerbare obligatie wel past.

Dit resulteert in een situatie dat converteerbare obligaties vaak toegepast worden als sluitpost in de totale financieringsstructuur.

Waardering converteerbare obligatie

Bij de waardering van een converteerbare obligatie worden de kasstromen (lagere rente dan bij regulier vreemd vermogen en de aflossing) contant gemaakt tegen de reguliere rente. Dit resulteert in de vreemd vermogen-component voor transactiekosten. Het verschil tussen de omvang van de uitgifte en de vreemd vermogen-component vormt de eigen vermogen-component voor transactiekosten.

Vervolgens worden de transactiekosten naar rato van de eigen vermogen-component en de vreemd vermogen-component verdeeld.

De eigen vermogen-component wordt vervolgens niet meer aangepast.

De vreemd vermogen-component rent via de effectieve rente over de looptijd op tot de nominale waarde.

Voorbeeld van een waardering van een converteerbare obligatie in Excel

We hebben een voorbeeld van een waardering van converteerbare obligatie uitgewerkt in Excel. Het voorbeeld is gemakkelijk aan te passen aan uw specifieke situatie. Ook de bijbehorende journaalpost van de initiële uitgifte wordt getoond.