Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Debt/EBITDA ratio


Debt/EBITDA ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een maximale verhouding tussen debt en EBITDA.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Debt/EBITDA ratio mag nooit groter zijn dan 4.5’.

De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een ratio is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Debt/EBITDA ratio

Debt/EBITDA ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een maximale verhouding tussen debt en EBITDA.

Voorbeeld convenant debt/EBITDA ratio

De totale Debt/EBITDA ratio mag nooit groter zijn dan 4.5

Voorbeeld berekening debt/EBITDA ratio

De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA.

De begrippen debt en EBITDA worden in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

Debt

Debt
Achtergestelde leningen
Rentedragende schulden aan derden (+)
Schulden aan groepsmaatschappijen (+)
Financiële en geactiveerde operationele leases (+)

EBITDA

EBITDA
Resultaat voor belasting
Resultaat uit deelnemingen (+)
Rente (+)
Amortisatie (+)
Overige financiële baten en lasten (+)
Afschrijvingen (+)
Operationele leaseverplichtingen (+)

Is de berekening van Debt 8.800.000 euro en de EBITDA 2.200.000 euro, dan bedraagt de Debt/EBITDA ratio 4. Als voorbeeld hebben we een Debt/EBITDA ratio van maximaal 4.5 gegeven.

4 is minder dan 4.5, waarmee de onderneming voldoet aan de Debt/EBITDA ratio.