Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bullet-lening – Niet aflossen gedurende de looptijd


Een bullet-lening is een lening, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald hoeft te worden (er is gedurende de looptijd geen aflosverplichting). Aan het einde van de looptijd wordt de lening in één keer afgelost.

Voordelen van een bullet-lening

Niet iedere onderneming kan op reguliere tijdstippen een vooraf vastgestelde periodieke aflossing dragen. Voor aflossing is immers een vrije kasstroom nodig, en die kan niet altijd gerealiseerd worden. Door de aflossing naar het einde van de looptijd te tillen, ontstaat soms een betere match tussen financieringsbehoefte en rente- en afloscapaciteit.

De voordelen van een bullet-lening liggen dan ook voornamelijk in het gedurende de looptijd ontbreken van aflossingsverplichtingen. Eventuele vrije kasstromen kunnen gedurende de looptijd weer in de business geïnvesteerd worden, wat een additioneel rendement oplevert.

Nadelen van een bullet-lening

De financier ontvangt gedurende de looptijd geen aflossing. Dit verhoogt het risico voor de financier (de exposure neemt immers niet af). Om deze reden zal de rente op een bullet-lening hoger liggen dan de rente op een vergelijkbare lening waarop wel wordt afgelost.

Daar er niet op de lening afgelost wordt, is de rente (absoluut gezien en bij een vaste rente) gedurende de looptijd gelijk.

Ook de eisen met betrekking tot zekerheid kunnen hoger liggen dan bij een vergelijkbare lening waarop wel wordt afgelost, al kan dit risico ook verdisconteerd zijn in het rentetarief.

Uiteraard dient de onderneming aan het einde van de looptijd over voldoende liquide middelen voor aflossing te beschikken. Zulks bijvoorbeeld door activa te verkopen of te herfinancieren.

Enkele voorbeelden van een bullet-lening die aansluit bij een financieringsbehoefte

Hierbij enkele voorbeelden van een bullet-lening die aansluit bij een financieringsbehoefte

  • Een herstructurering waarbij kapitaal nodig is voor operationele verbeteringen en het bedrijf tegen het einde van de looptijd verkocht wordt.
  • Een start-up waarbij de eerste jaren afloscapaciteit ontbreekt, maar waar tegen het einde van de looptijd afdoende kasstromen zijn om te herfinancieren.
  • Een bouwbedrijf dat een project waarvoor nog geen koper is wenst te financieren en dat tegen het einde van de looptijd op de markt komt.

Journaalposten

Variabelen

  • Tweejarige bullet-lening 1.000.000
  • Rente 5% vast (=marktrente)
  • Geen transactiekosten

Ontvangst lening

Bank 1.000.000

@ Schuld 1.000.000

Jaar 1

Rentekosten 50.000 (1.000.000 * 5%)

@ Bank 50.000

Jaar 2

Rentekosten 50.000 (1.000.000 * 5%)

@ Bank 50.000

Schuld 1.000.000

@ Bank 1.000.000