Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Mutatieoverzicht van een lening


Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht getoond in de jaarrekening. Een mutatieoverzicht geeft de gebruiker van de jaarrekening additioneel inzicht.  

In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie getoond. Denk bij een mutatie bijvoorbeeld aan additioneel ontvangen financiering, aflossing en een eventueel kortlopend deel.

Een mutatieoverzicht levert relevante informatie voor de gebruiker van de jaarrekening op, omdat de gebruiker naast de begin- en eindstand van de schuld ook zicht krijgt op de onderliggende mutaties.

Schuldgroep

Een mutatieoverzicht wordt veelal per schuldgroep getoond. Een schuldgroep is een verzameling van schulden van hetzelfde soort schuld. De schuldgroepen volgen uit artikel 375 lid 1 BW.

Artikel 375 lid 1 BW

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

 1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
 2. schulden aan banken;
 3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
 4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
 5. te betalen wissels en cheques;
 6. schulden aan groepsmaatschappijen;
 7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
 8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
 9. schulden ter zake van pensioenen;
 10. overige schulden.

Voorbeeld van een mutatieoverzicht

Een voorbeeld van een mutatieoverzicht:

 • Beginstand boekjaar
 • Nieuwe financiering
 • Aflossing
 • Oprenting/amortisatie
 • Bij overname verkregen schulden
 • Bij afstoting vervreemde schulden
 • Verschillen uit omrekening vreemde valuta
 • Overige waardeveranderingen
 • Eindstand boekjaar

Waarvan looptijd

 • < 1 jaar
 • > 1 jaar en < 5 jaar
 • > 5 jaar

En de bijbehorende rentevoet