Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Vrijgestelde beleggingen


Bij een aanbieding van effecten is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een door de AFM goedgekeurd prospectus nodig. In bepaalde gevallen geldt een vrijstelling (voor een vergunning en/of voor een prospectus).

Indien er sprake is van een vrijstelling betekent dit dat een vergunning van de AFM en/of een door de AFM goedgekeurd prospectus niet nodig is. In dergelijke gevallen spreken we van een vrijgestelde belegging.

Vrijstelling van toezicht door de AFM

Als er sprake is van een vrijgestelde belegging, controleert de AFM o.a. niet of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is.

Een vrijgestelde belegging levert dus meer risico op voor de belegger. Tegelijkertijd kunnen we niet stellen dat een vrijgestelde belegging per definitie te risicovol is. Soms is het een bewuste keuze om te gaan voor een vrijgestelde belegging. Dit bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen (een vergunningsaanvraag en/of het opstellen van een prospectus kost tijd en geld, wat relatief aan de omvang van de investering (te) substantieel kan zijn) of omdat simpelweg niet meer kapitaal nodig is dan de vrijgestelde grens.

Voorbeeld

Ongeveer 95% van de bedrijvigheid in Nederland is MKB. 5 miljoen is een bedrag dat voor MKB’ers voor het merendeel van de ondernemingsplannen toereikend is. Aan minder dan 100 personen aanbieden en hiermee minder dan 5 miljoen ophalen binnen een termijn van 12 maanden resulteert in een vrijstelling voor een vergunning en een vrijstelling voor een prospectus.

Wanneer is een vergunningsvrijstelling van toepassing?

Een vergunningsvrijstelling is van toepassing indien op een van de onderstaande vragen met ‘ja’ geantwoord kan worden.

  • Is de investering (per investeerder) ten minste €100.000?
  • Wordt het beleggingsaanbod aan minder dan 100 personen gedaan?
  • Maakt het beleggingsobject deel uit van een serie kleiner dan twintig beleggingsobjecten

Wanneer is een prospectusvrijstelling van toepassing?

Een prospectusvrijstelling is van toepassing indien op een van de onderstaande vragen met ‘ja’ geantwoord kan worden.

  • Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per investeerder?
  • Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden?
  • Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken?
  • Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

Aanbieden van een belegging staat los van ja of nee

Het maakt bij een aanbieding aan een persoon niet uit of deze ingaat op de investering of niet. 150 keer nee te horen krijgen betekent dus ook dat niet voldaan wordt aan het criteria dat de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden worden.

Het doen van een aanbieding op een website geldt automatische als het aanbieden aan meer dan 150 personen.

Informatiedocument

Een onderneming die een aanbieding doet voor effecten met een tegenwaarde van minder dan €5 miljoen dient wel een informatiedocument aan de AFM en de beleggers te overhandigen.

Het informatiedocument kent een standaardopmaak en biedt inzicht in de verwachte kosten, risico’s en rendement.

Hier een voorbeeld van het informatiedocument (format 22-9-2022): 

Vrijstellingsvermelding

Als een vrijstelling van toepassing is, dient de aanbieder in reclame-uitingen en in documenten van het beleggingsaanbod een vrijstellingsmelding te tonen.

Dit is een voorbeeld van één van de vrijstellingsmeldingen (format 22-9-2022):