Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Wat is verpanding?


Financiers vragen als zekerheid bij het verstrekken van een financiering vaak verpanding van bijvoorbeeld huidige en toekomstige voorraad, handelsdebiteuren en overige bezittingen. Vanuit de praktijk merken wij dat dit vragen oplevert. Om deze reden behandelt dit artikel de verpanding.

Verpanding betreft het vestigen van een pandrecht op een goed (enkel registergoederen zijn uitgesloten).

Het pandrecht levert de pandhouder een beperkt strekkend recht op om het goed met voorrand boven andere schuldeisers te verhalen ter voldoening van de uitstaande vordering.

Een verpanding is een zakelijk recht. Dit betekent dat de pandhouder het pandrecht tegen iedereen kan inroepen (van de pandgever tot de curator in geval van een faillissement).

Waarom eist een financier verpanding?

Een financier eist verpanding om zekerheid te verkrijgen voor terugbetaling van de vordering.

Vuistpand en stil pand

Bij verpanding bij financiering gaat het vaak om stil pand. Dit betekent dat het stil pandrecht wordt gevestigd door middel van een akte. Bij een vuistpand geeft de pandgever daadwerkelijk een goed in handen van de pandhouder (bijvoorbeeld een goudbaar).

Beperkingen aan het pandrecht

Leveringen onder eigendomsvoorbehoud kunnen verhinderen dat de voorraad onder het pandrecht valt. Verder heeft de Belastingdienst een voorrecht op bepaalde goederen die hoger in rang is dan een stil pandrecht (bodemvoorrecht).

Wat gebeurt er als de financier het pandrecht inroept?

Als de pandgever zich niet aan de financieringsvoorwaarden houdt, roept de financier het pandrecht in. Dit houdt bij een verpanding van de voorraad bijvoorbeeld in dat de pandhouder deze opeist en openbaar verkoopt. Zijn de handelsdebiteuren verpand, dan schrijft de pandhouder deze aan en dwingt betaling af alsof het haar eigen vorderingen zijn (de handelsdebiteur is verplicht hier gehoor aan te geven en exclusief aan de financier te betalen). Verpanding kan dus vergaande gevolgen hebben.