Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Weighted Average Cost of Capital (WACC)


WACC geeft het rendement op geïnvesteerd vermogen aan dat een onderneming dient te genereren om waardeneutraal te opereren. WACC impliceert het gewogen gemiddelde van de vermogenskostenvoet van het eigen vermogen en de vermogenskostenvoet van het vreemd vermogen.

De vermogenskostenvoet wordt gebruikt bij het verdisconteren van in de toekomst te ontvangen kasstromen om deze kasstromen in waarde van vandaag uit te drukken.

Vermogenskostenvoet eigen vermogen

Met het Capital Asset Pricing Model (CAPM-methode) wordt de vermogenskostenvoet van het eigen vermogen berekend.

CAPM-methode

De formule luidt: Risicovrije rentevoet + bèta (verwachte marktrendement – risicovrije rente)

Risicovrije rentevoet – Voor Nederlandse ondernemingen wordt de rente op Nederlandse staatsobligaties met een met de investering corresponderende looptijd gehanteerd. De risicovrije rentevoet toont het rendement op een investering die door de markt als een risicovrije investering wordt gezien.

Bèta – Bèta toont de volatiliteit van de investering ten opzichte van de markt. Hiervoor wordt middels regressieanalyse het rendement ten opzichte van de markt bepaald. Het marktrisico is op de gehele markt van invloed en is relevant omdat marktrisico niet kan worden voorkomen door diversificatie van een investeringsportefeuille. Bèta wordt aangepast op basis van aanwezigheid van vreemd vermogen in de financieringsstructuur met de formule: ‘Unlevered Beta’ x (1 + ((1 – belastingpercentage) x (VV/EV))).

Verwachte marktrendement – Het verwachte marktrendement toont het verwachte rendement van de markt.

Verwachte marktrendement – risicovrije rentevoet = risicopremie markt

De risicopremie van de markt geeft het rendement aan dat investeerders boven de risicovrije rentevoet eisen voor het beleggen in de markt.

Bedrijfsspecifieke risico’s – In de literatuur wordt geen overeenstemming bereikt over het toevoegen van een opslag voor bedrijfsspecifieke risico’s. Bij de CAPM-methode worden systematische risico’s verdisconteerd om tot het verwachte rendement te komen en blijven de niet-systematische risico’s buiten beschouwing. De niet-systematische risico’s blijven buiten beschouwing, omdat CAPM de aanname doet dat in een perfecte markt een hoger dan het op basis van CAPM verwachte rendement door gediversifieerde beleggers weg wordt gearbitreerd.

Vermogenskostenvoet vreemd vermogen

De vermogenskostenvoet vreemd vermogen wordt bepaald door de som van de risicovrije rentevoet en de actuele rente-opslag te corrigeren met de aftrekbaarheid van de rente.

De formule luidt: Rentetarief * (1 – VpB-tarief).

WACC

Wanneer de vermogenskostenvoet voor het eigen vermogen en de vermogenskostenvoet voor het vreemd vermogen berekend zijn, kan de WACC berekend worden.

De formule luidt: WACC = ((E/V) * Re) + ((D/V) * Rv * (1-VpB)

E = Eigen vermogen

D = Vreemd vermogen

Re = Vermogenskostenvoet eigen vermogen (let op het aanpassen van de beta als gevolg van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur)

Rv = Vermogenskostenvoet vreemd vermogen

V = E + D

VpB = VpB-tarief