Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Voorbeeld van een earn-out


Een earn-out biedt voor kopers en verkopers een mogelijkheid om risico’s die gepaard gaan met een overname te mitigeren. In dit artikelen behandelen we een voorbeeld van een earn-out in een koopovereenkomst.

Waarom een earn-out?

Een earn-out zorgt er bijvoorbeeld voor dat een koper niet te veel betaalt wanneer geprognosticeerde resultaten niet gerealiseerd worden. Voor de verkoper biedt de earn-out mogelijkheden om een hogere koopsom te onderhandelen. Voor beide partijen biedt een earn-out de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verkopende bestuurder nog enkele jaren productief aan de organisatie te binden. Deze bestuurder zal immers geneigd zijn, zijn uiterste best te doen om de earn-out te realiseren en zo een hogere eigen exit te bewerkstelligen.

Voorbeeld van een earn-out in een koopovereenkomst

Een earn-out wordt veelal verankerd in de koopovereenkomst. We hebben een beknopte versie ontleed en in dit artikel verwerkt. Vanzelfsprekend is deze versie niet volledig en is het eventuele gebruik hiervan op eigen risico. Het doel van opname van het voorbeeld is om te laten zien hoe een earn-out er in de praktijk uitziet.

We behandelen het voorbeeld zoals het ook in een koopovereenkomst wordt verwerkt: eerst de definities en dan het artikel van de earn-out zelf.

Definities

Zoals in alle contracten worden relevante begrippen nauwkeurig vastgelegd in de definities. Op deze manier kan er geen misverstand ontstaan over wat partijen met de begrippen bedoelen.

Een definitie van een earn-out ziet er bijvoorbeeld zo uit: De earn-out is het gedeelte van de Koopprijs dat de Koper onder de in artikel X bedoelde voorwaarden aan Verkoper zal betalen, indien aan de voorwaarden is voldaan. De earn-outjaren zijn de boekjaren 2022 en 2023.

Artikel X

En het bijbehorende artikel dat de earn-out behandelt:

  1. De verkoper heeft voor 2022 aanspraak op een earn-out, inden in 2022 de EBITDA tussen de € 500.000 en € 750.000 bedraagt (de 2022 grace);
  2. De verkoper heeft voor 2023 aanspraak op een earn-out, inden in 2023 de EBITDA tussen de € 750.000 en € 1.000.000 bedraagt (de 2023 grace);
  3. Voor de 2022 grace telt € 1 mee als € 1,50. De earn-out bedraagt in 2022 maximaal € 375.000;
  4. Voor de 2023 grace telt € 1 mee als € 2. De earn-out bedraagt in 2023 maximaal € 500.000;
  5. indien in een earn-outjaar sprake is van een hogere EBITDA dan nodig voor de volledige earn-out, mag het meerdere als compensatie worden gebruikt voor het andere earn-outjaar, waarbij geldt dat € 1 overschot in 2022 zal meetellen als € 1,5, en € 1 overschot in 2023 zal meetellen als € 2. De earn-out inclusief compensatie bedraagt in totaal over de earn-outjaren maximaal € 875.000.
  6. Betaling van de earn-out vindt plaats binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van de vennootschap, en in ieder geval uiterlijk voor 8 november van het jaar volgend op het earn-outjaar.
  7. Indien bestuurder Y de managementovereenkomst beëindigt voor het einde van earn-outjaar 2023, indien de managementovereenkomst door de vennootschap wordt beëindigd op gronden die zouden kwalificeren als gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:685 BW of indien bestuurder Y anderszins ophoudt de in de managementovereenkomst overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan vervalt vanaf dat moment pro rata elke aanspraak op de earn-out, voorzover op dat moment nog niet voldaan door koper.