Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Relatiebeding


Bij de overname van een onderneming onderhandelt de koper meestal dat de verkoper en sleutelfiguren binnen de organisatie gedurende een bepaalde periode en in een bepaald gebied niet voor zichzelf of via een andere entiteit voor relaties van de onderneming mogen werken. Dit wordt overeengekomen in een relatiebeding.

Het relatiebeding maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst.

Waarom een relatiebeding?

Belangrijke personen binnen een organisatie als de verkoper en sleutelfiguren zijn waardevol voor het realiseren van de toekomstige kasstromen waarop de waardebepaling is gebaseerd. Als deze personen voor de relaties gaan werken, levert dit een risico op voor het niet behalen van de prognoses van de onderneming. Zeker in de huidige war on talent is het zaak personeel te behouden. Een relatiebeding draagt hieraan bij.

Een relatiebeding mitigeert het risico dat verkoper en sleutelfiguren er na het dienstverband met de relaties van de onderneming vandoor gaan of voor de relaties gaan werken.

In een relatiebeding komen verkoper en sleutelfiguren met de koper overeen dat verkoper en sleutelfiguren gedurende een bepaalde tijd en in een bepaald gebied niet voor bestaande relaties van de organisatie gaan werken, op straffe van een boete.

Voorbeeld relatiebeding

Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van X maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.

Y zal gedurende een periode van twee jaren te rekenen van de Closing, in de BeNeLux niet – direct of indirect en in welke vorm of hoedanigheid ook – betrokken zijn bij de volgende activiteiten:

  • na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met Relaties van de Organisatie.
  • Bij het tekortschieten in de nakoming van dit artikel is – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of aanmaning is vereist – per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van 25.000 euro, te vermeerderen met 2.500 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd.
  • Verkoper behoudt onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade op grond van de wet.

Concurrentiebeding / relatiebeding

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding.

  • Een concurrentiebeding mitigeert echter het risico dat verkoper en sleutelfiguren na het dienstverband met de onderneming gaan concurreren.
  • Een relatiebeding mitigeert het risico dat dat verkoper en sleutelfiguren na het dienstverband met de relaties van de onderneming vandoor gaan of voor de relatie gaan werken.

Zie hier een voorbeeld van een concurrentiebeding: