Cnoop Over ons
Telefoon 076-3690174

Non-concurrentiebeding

Bij de overname van een onderneming onderhandelt de koper meestal dat de verkoper gedurende een bepaalde periode en in een bepaald gebied niet mag concurreren. Dit wordt overeengekomen in een non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst.

Waarom een non-concurrentiebeding?

Een koper wenst de prognoses van de verkoper in samenhang met de eigen optimalisaties te realiseren en baseert hier de koopprijs van de onderneming op. Als het de verkoper vrij staat om vervolgens direct met een andere handelsnaam te concurreren met de koper, levert dit (meestal) een onaanvaardbaar risico op voor de koper.

Om te voorkomen dat de verkoper direct weer gaat concurreren met de koper, onderhandelen partijen een non-concurrentiebeding. De verkoper komt dan overeen om gedurende een bepaalde periode en in een bepaald gebied niet te concurreren met de koper, op straffe van een boete.

Voorbeeld non-concurrentiebeding

Verkoper zal gedurende een periode van twee jaren te rekenen van de Closing, in de BeNeLux niet – direct of indirect en in welke vorm of hoedanigheid ook – betrokken zijn bij de volgende activiteiten:

  • Activiteiten die concurreren of vergelijkbaar zijn met de Activiteiten van de entiteit (omschrijving activiteiten van de entiteit:);
  • Het participeren in (rechts)personen die activiteiten verrichten die concurreren met de Activiteiten van de entiteit;
  • Het in dienst treden tot of het verlenen van diensten aan enig rechts(persoon) die activiteiten verricht die concurreren met de Activiteiten van de entiteit;
  • Het veroorzaken of trachten te veroorzaken dat klanten van de entiteit de zakelijke relatie met de entiteit verbreken of nadelig wijzigen.
  • Bij het tekortschieten in de nakoming van dit artikel is – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of aanmaning is vereist – per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van 250.000 euro, te vermeerderen met 25.000 euro voor iedere dat dat de overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd.
  • Verkoper behoudt onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade op grond van de wet.