Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Due diligence uitvoeren


Een bedrijf overnemen gaat gepaard met risico’s. Op kopers van een bedrijf rust voorts een onderzoekplicht. Om hier invulling aan te geven en de risico’s die gepaard gaan met een bedrijfsovername tot een acceptabel niveau te mitigeren, wordt een due diligence-onderzoek uitgevoerd.

Historie & toekomst

De waarde van een bedrijf is gebaseerd op de toekomst. Toch kunnen we bij een overname niet enkel vooruitkijken. Het verleden kan verrassen in vervelende zin. Zo kunnen er bijvoorbeeld juridische-, financiële-, strategische-, IT- of fiscale verrassingen ontstaan, die een impact hebben op de waarde. Een due diligence-onderzoek richt zich daarom zowel op de historie als op de toekomst.

Kennis van due diligence en audit

De overname-adviseur voert het boekenonderzoek van a tot z uit, samen met collega’s met de nodige audit-ervaring. Een due diligence-onderzoek begint veelal met een opleverlijst. Aan de verkoper wordt gevraagd de bijbehorende stukken klaar te zetten en in een dataroom te verzamelen. Na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en vrijwaringsbrief wordt de koper toegang verschaft tot de relevante informatie. Daarna worden op basis van de risico-inschatting aanvullende werkzaamheden verricht (bijvoorbeeld een monetaire steekproef op de omzet of een voortgezette controle op de schulden).

Controle-informatie

Met het uitvoeren van een due diligence-onderzoek verkrijgt de koper controle-informatie over de waarde die het bedrijf voor de koper heeft.
– Financieel gezien kan bij historie bijvoorbeeld gedacht worden aan: zijn de historische gepresenteerde activa juist, de voorzieningen en het vreemd vermogen volledig, de omzet juist en de kosten volledig in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en het huidige jaar YTD opgenomen?
– Voor de toekomst kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: zijn de waardedrijvers voor de geprognosticeerde cijfers voor de komende jaren realistisch en degelijk onderbouwd?

Basis voor de te bieden prijs voor het bedrijf

Op basis van een due diligence weet de koper zijn waarde voor het bedrijf en kan de koper onderbouwd een prijs communiceren die het voor het bedrijf overheeft (rekening houdend met het gewenste rendement met de transactie). Voorts kan de koper een passende juridische- en financieringsstructuur optuigen, om zich optimaal op de overname voor te bereiden.

Meer weten over de stappen die horen bij het kopen van een bedrijf?