Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Welke manieren van bedrijfsoverdracht zijn er?


Een bedrijfsoverdracht kan op de volgende manieren plaatsvinden: aandelenoverdracht, aandelenfusie, bedrijfsfusie, activa/passiva-transactie & juridische fusie.  

Van een overname wordt gesproken wanneer de overnemende partij economisch sterker (groter) is dan de overgenomen partij. Van een fusie wordt gesproken als beide partijen economisch gelijkwaardig zijn.

Aandelenoverdracht

Bij een aandelenoverdracht worden aandelen van een onderneming met een in aandelen verdeeld kapitaal middels een notariële akte (akte van overdracht) overgedragen.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden aandelen van vennootschap A ingebracht in vennootschap B tegen uitreiking van aandelen van vennootschap B aan de voormalige aandeelhouders van vennootschap A. Vennootschap A houdt niet op te bestaan.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden specifieke activa en/of passiva die samen een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan vormen overgedragen tegen uitreiking van aandelen door de verkrijgende rechtspersoon. Bij een bedrijfsfusie dient per activa en of passiva de daarvoor voorgeschreven wijze van levering plaats te vinden. Zo moet onroerend goed geleverd worden via een notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.

Activa/passiva-transactie

Specifieke activa en/of passiva die samen een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan vormen worden bij een activa/passiva-transactie overgedragen tegen betaling van liquide middelen door de verkrijgende rechtspersoon. Bij een activa/passiva-transactie dient net als bij een bedrijfsfusie per activa en of passiva de daarvoor voorgeschreven wijze van levering plaats te vinden. Zo moet onroerend goed geleverd worden via een notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.

Juridische fusie

Bij een juridische fusie gaan twee of meer vennootschappen door een notariële akte samen in één vennootschap. Bij een juridische fusie is sprake van minimaal één verdwijnende rechtspersoon en één verkrijgende rechtspersoon (die onder algemene titel verkrijgt).

Alle activa en passiva van de twee (of meer) vennootschappen komen bij elkaar in de verkrijgende vennootschap waarvan de oorspronkelijke aandeelhouders nu samen de aandeelhouder worden. De verkrijgende rechtspersoon kan zowel een bestaande rechtspersoon als een specifiek voor dit doel opgerichte nieuwe rechtspersoon zijn.