Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Goodwill berekenen


Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. In dit artikel geven we een simpel voorbeeld hoe goodwill berekend wordt.

Hoe ontstaat goodwill?

Goodwill kan ontstaan bij een overname en het gebruik van de purchase accounting-methode. Bij de purchase accounting-methode worden de identificeerbare activa en passiva op reële waarde gewaardeerd. Het verschil tussen verkrijgingsprijs van de onderneming en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva betreft goodwill.

Voorbeeld van een berekening van goodwill

  • Holding A B.V. koopt 100% van entiteit B B.V. voor 3.600.000.
  • Voor Holding A B.V. heeft het merkenportfolio een reële waarde van 1.000.000 en het bedrijfspand 1.400.000. De boekwaarde van de overige activa en passiva van entiteit B B.V. is voor Holding A B.V. gelijk aan de reële waarde.
  • Het VpB-tarief bedraagt 25%. Voor de meerwaarden wordt een latentie gevormd om het eigen vermogen niet geflatteerd weer te geven.

Dit is de balans van entiteit B B.V. op overnamedatum:

Balans entiteit B op overnamedatum
IMVA0EV2.000.000
MVA800.000Langlopende schulden1.500.000
Voorraden2.000.000Kortlopende schulden500.000
Liquide middelen1.200.000
4.000.0004.000.000

De berekening van goodwill is als volgt:

Verkrijgingsprijs

Verkrijgingsprijs
Verkrijgingsprijs       3.600.000

Reële waarde van de identificeerbare activa en passiva

Reële waarde individuele activa en verplichtingen
Eigen vermogen entiteit B volgens balans       2.000.000
Meerwaarden
IMVA Merkenportfolio       1.000.000
MVA Bedrijfspand          600.000
Totaal meerwaarden       1.600.000
Belastinglatentie (25%)       (400.000)
Meerwaarden inclusief latentie       1.200.000
Reële waarde individuele activa en verplichtingen     3.200.000

Goodwill berekening

Goodwill berekening
Verkrijgingsprijs       3.600.000
Reële waarde individuele activa en verplichtingen    (3.200.000)
Goodwill       400.000

Boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie van vijf artikelen waarin de boekhoudkundige verwerking van een overname via de purchase accounting-methode wordt uitgewerkt (RJ 216.201).