Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusie-, overname- en financieringsadvies voor het MKB


Handelingen op de dag van closing


Op de dag van closing vinden verschillende handelingen plaats, die samen resulteren in de bedrijfsovername. Maar wat als koper of verkoper één van deze handelingen plots niet uitvoert? In de koopovereenkomst wordt rekening gehouden met deze situatie.

Handelingen

Op de dag van closing vinden verschillende handelingen plaats. Samen resulteren deze handelingen in de bedrijfsovername. Te denken valt aan handelingen als:

 1. Koper en verkoper ondertekenen de achtergestelde aandeelhouderslening;
 2. Koper betaalt de koopprijs (via de derdenrekening van de notaris);
 3. Akte van levering – Verkoper levert de aandelen aan de koper;
 4. Akte van levering – Koper aanvaardt de aandelen van de verkoper;
 5. De huidige bestuurders worden ontslagen via de AvA;
 6. Aan de huidige bestuurders wordt decharge verleend voor de interne aansprakelijkheid;
 7. De nieuwe bestuurders worden aangenomen via de AvA;
 8. De notaris werkt het aandeelhoudersregister bij;
 9. De notaris werkt het handelsregister bij.

Beëindiging van de overeenkomst

Om de juridische risico’s bij het niet voldoen van een handeling te mitigeren (bijvoorbeeld stap drie in het voorbeeld van de handelingen), wordt in de koopovereenkomst een mogelijkheid tot beëindiging van de koopovereenkomst overeengekomen.

De bijbehorende bepaling is bijvoorbeeld: Indien een partij enige verplichting krachtens het handelingenartikel niet nakomt, heeft iedere andere partij voor de duur van de niet-nakoming de keuze tussen:

 1. Opschorting van haar verplichtingen uit deze koopovereenkomst en;
 2. Ontbinding van deze koopovereenkomst, zonder in dat verband enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Deze koopovereenkomst kan niet op andere gronden dan de gronden als genoemd in dit artikel worden ontbonden.