Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Rente cap & rente floor


Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico ziet toe op het meer rente betalen dan naar verwachting met het bijbehorende project gegenereerd wordt. Ook kredietverstrekker lopen een renterisico. Dit risico ziet toe op het minder rente ontvangen dan ze zelf moeten betalen voor het aantrekken van het krediet.

Om renterisico’s te mitigeren, komen ondernemers en kredietverstrekkers bijvoorbeeld een rente cap en/of een rente floor overeen.

Rente cap

Een rente cap beschermt een ondernemer met een variabele rente. Wanneer de variabele rente volgens de overeengekomen berekeningsmethodiek boven de rente cap geraakt, berekent de kredietverstrekker maximaal de rente cap. De door de ondernemer te betalen rente wordt dus begrensd op de rente cap.

Voorbeeld rente cap

Zou de variabele rente zonder rente cap 14% bedragen, en zijn ondernemer en kredietverstrekker een rente cap overeengekomen van 10%, dan wordt 10% als rente gehanteerd. 

Rente floor

Een rente floor is het tegenovergestelde van een rente cap. Een kredietverstrekker kan bijvoorbeeld een rente floor opnemen, om ervoor te zorgen dat de rente nooit negatief wordt. Denk aan een constructie als 1-maands EURIBOR + 0,5%. Wanneer de 1-maands EURIBOR minder dan -0,5% bedraagt, zou de kredietverstrekker de ondernemer moeten betalen. Om zulks te voorkomen kan bijvoorbeeld een rente floor van 0,25% gehanteerd worden.  De rente floor begrenst de rente op een minimumniveau.

Voorbeeld rente floor

Een kredietverstrekker en een ondernemer komen een rente van 1-maands EURIBOR + 0,5% en een rente floor van 0,25% overeen. Wanneer de 1-maands EURIBOR -0,6% bedraagt, zou de formule uitkomen op een rente van -0,1%. De overeengekomen rente floor voorkomt dit, waardoor de kredietverstrekker de rente floor van 0,25% berekent.

Rente collar

Een rente collar is een variabele rente met een combinatie van een rente cap en een rente floor. Dit is dus een variabele rente die zowel aan de onderkant als aan de bovenkant begrensd wordt.

Voorbeeld rente collar

Een variabele rente van 1-maands EURIBOR + 0,5% met een rente floor van 0,25% en een rente cap van 4%.