Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Debt Service Capacity Ratio (DSCR)


Debt service capacity ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen liquiditeitsstroom en financieringslasten.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Debt Service Capacity ratio moet altijd minimaal 1,75 zijn’.

De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een ratio is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Debt Service Capacity Ratio

Debt service capacity ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen liquiditeitsstroom en financieringslasten.

Voorbeeld convenant debt service capacity ratio

De totale Debt Service Capacity ratio moet altijd minimaal 1,75 zijn.

Voorbeeld berekening debt service capacity ratio

De debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast.

De begrippen liquiditeitsstroom en financieringslast worden in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

Berekening van de liquiditeitsstroom

Liquiditeitsstroom
Nettoresultaat
Afschrijvingen (+)
Resultaat deelnemingen (-)
Bedrijfsvoorziening (+)
Niet constante belastingen (+)
Desinvesteringensboekwaarde (+)
Boekwinsten desinvesteringen (-) / Boekverliezen desinvesteringen (+)
Bijzondere baten  (-) / Bijzondere lasten (+)
Aandeel derden (+)
Bruto rentelasten (+)
Ontvangen rente (-)
Overige financiële baten/lasten (-)
Operationele jaarleasebedragen (+)

Berekening van de financieringslasten

Financieringslasten
Bruto rentelasten (+)
Geactiveerde interest (+)
Operationele jaarleasebedragen (+)
Aflossingsverplichting komend boekjaar (+)

Is de liquiditeitsstroom 3.600.000 euro en de financieringslast 2.000.000 euro, dan bedraagt de Debt Service Capacity ratio 1,8. Als voorbeeld hebben we een DSCR van minimaal 1,75 gegeven.

1,8 is meer dan 1,75, waarmee de onderneming voldoet aan de Debt Service Capacity Ratio.