Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Omzetratio


De omzetratio is een ratio die (vooral in de zorgsector) als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen eigen vermogen en omzet.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale omzetratio moet altijd minimaal 15% zijn’.

De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een ratio is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Omzetratio

De omzetratio is een ratio die (vooral in de zorgsector) vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen eigen vermogen en omzet.

De reden voor een financier om de omzetratio op te nemen in een convenant, is omdat het een belangrijke indicator is voor de solvabiliteit.

Voorbeeld convenant omzetratio

De totale omzetratio moet altijd minimaal 15% zijn.

Voorbeeld berekening omzetratio

De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet gedurende het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%.

Eigen vermogen per einde boekjaar: € 2.000.000

Omzet gedurende het boekjaar: € 10.000.000

Omzetratio: (€ 2.000.000 / € 10.000.000) *100% = 20%.

Als voorbeeld hebben we een omzetratio van minimaal 15% gegeven.

20% is meer dan 15%, waarmee de onderneming voldoet aan de omzetratio.