Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Niet uit de balans blijkende verplichtingen


Niet uit de balans blijkende verplichtingen kunnen onderverdeeld worden in voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen.

Ook bij financieringen kunnen niet uit de balans blijkende verplichtingen van toepassing zijn. Deze niet uit de balans blijkende verplichtingen zien meestal toe op voorwaardelijke verplichtingen en meerjarige verplichtingen. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen dienen in de jaarrekening te worden toegelicht.

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichting

Een voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichting is bijvoorbeeld een verplichting uit hoofde van een garantie die de onderneming heeft afgegeven. Voor het inzicht dient deze verplichting opgenomen te worden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Meerjarige niet uit de balans blijkende verplichting

Een meerjarige niet uit de balans blijkende verplichting is bijvoorbeeld een aflosverplichting voor de komende jaren. Voor het inzicht dient deze verplichting opgenomen te worden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De onderverdeling is <1 jaar, >1 jaar en <5 jaar en > 5 jaar.

Veelvoorkomende niet uit de balans blijkende verplichtingen met betrekking tot financieringen

Artikel 2:375 BW vermeldt de vereisten van toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening.

Met betrekking tot de niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de volgende punten in artikel 2:375 BW genoemd:

  1. Lid 2. Per schuld wordt de resterende looptijd getoond. De onderverdeling is <1 jaar, >1 jaar en <5 jaar en > 5 jaar;
  2. Lid 3. Financiers vragen dikwijls om zekerheden. In de jaarrekening wordt toegelicht voor welke schulden zakelijke zekerheid zijn gesteld en in welke vorm dat plaats heeft gevonden. Het gedeelte “ten aanzien van welke schulden de rechtspersoon zich, al dan niet voorwaardelijk, heeft verbonden tot het bezwaren of niet bezwaren van goederen” gaat bijvoorbeeld over een positieve hypotheekclausule (toezegging tot hypotheekverlening) of de paripassuclausule (bijzondere leningsvoorwaarden als het inhouden van de hypotheek als zich bijzondere omstandigheden voordoen);
  3. Lid 4. Als bepaalde schulden in rang zijn achtergesteld, wordt toegelicht wat de aard van deze achterstelling is;
  4. Lid 6. Het verdient de voorkeur het bedrag dat komend jaar afgelost dient te worden te verantwoorden onder de aflossingsverplichting bij de kortlopende schulden. Gebeurt dit niet en is de aflossingsverplichting komend jaar dus nog verantwoord onder de langlopende schulden, dan is toelichting van de aflossingsverplichting vereist;
  5. Lid 7. Bij converteerbare leningen dienen de voorwaarden voor conversie toegelicht te worden;

Aanvullende toelichtingsvereisten

In aanvulling op artikel 2:375 BW gelden aanvullende toelichtingsvereisten:

  1. Nadering van of niet voldoen aan de bankconvenanten, een toelichting hoe de ratio’s behorende bij de bankconvenanten worden berekend en de bijbehorende voorwaarden ten aanzien van de eventuele opeisbaarheid van de schuld;
  2. Additionele toelichtingsvereisten zijn mogelijk bij bijvoorbeeld financiële instrumenten, hedge-accounting, rente- en kasstroomrisico’s, reële waarde etc.
  3. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen vrijstellingen gelden.