Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Niet (meer) voldoen aan een convenant


Financiers en ondernemingen komen als voorwaarde voor het verstrekken van een financiering convenanten overeen. Maar wat gebeurt er als een onderneming niet meer voldoet aan een convenant?

Wat is een convenant?

Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Een voorbeeld van een convenant is: De totale Debt Service Capacity ratio moet altijd minimaal 2 zijn.

Een convenant is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd. Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen.

Wat gebeurt er als een onderneming zich niet (meer) houdt aan een convenant?

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan ligt het aan de voorwaarden en omstandigheden wat er dan gebeurt. Enkele gevolgen zijn:

  • Hogere rente
  • Korten kredietruimte (onderneming kan over minder krediet beschikken)
  • Aanscherpen voorwaarden
  • Frequentere rapportageverplichting
  • Verplicht inhuren interimmer
  • Naar bijzonder beheer
  • Directe opeisbaarheid van de financiering

Waiver

Ondernemingen die niet aan een convenant voldoen, doen er goed aan in gesprek met de financier te blijven en om een waiver te vragen. De financier gedoogt dan voor een bepaalde periode het niet voldoen aan een convenant.