Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Interest coverage ratio (ICR)


Interest coverage ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen operationeel resultaat (EBIT) en rentelasten.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Interest coverage ratio mag niet lager zijn dan 1,25’.

De Interest coverage ratio wordt berekend door EBIT te delen door de rentelasten. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een ratio is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Interest coverage ratio

Interest coverage ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen operationeel resultaat (EBIT) en rentelasten.

Voorbeeld convenant Interest coverage ratio

De totale Interest coverage ratio mag niet lager zijn dan 1,25

Voorbeeld berekening Interest coverage ratio

De interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat (EBIT) te delen door de rentelasten.

De begrippen operationeel resultaat (EBIT) en rentelasten worden in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

Operationeel resultaat (EBIT)

Operationeel resultaat (EBIT)
Resultaat voor belasting
Resultaat uit deelnemingen (+)
Rente (+)
Overige financiële baten en lasten (+)
Operationele leaseverplichtingen (+)

Rentelasten

Rentelasten
Rentelasten achtergestelde lening
Rentelasten te verstrekken langlopende lening (+)
Overige huidige en toekomstige rentelasten (+)
Rentebaten (-)

Is de berekening van operationeel resultaat (EBIT) 2.400.000 euro en de rentelasten 1.200.000 euro, dan bedraagt de interest coverage ratio 2. Als voorbeeld hebben we een interest coverage ratio van minimaal 1,25 gegeven.

2 is meer dan 1,25, waarmee de onderneming voldoet aan de interest coverage ratio.