Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO)


Een financiering aan een concern, waarbij de financiering gebruikt mag worden door verschillende entiteiten binnen het concern, gaat vaak gepaard met het ondertekenen van een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst door ieder van de deelnemende entiteiten.

In de compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst worden de rechten en plichten van de financier en de entiteiten uit het concern vastgelegd. Het uitgangspunt is dat ieder der entiteiten over (een deel van) de financiering mag beschikken en dat alle entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gehele financiering.

Wat is een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO)?

Een CJMO is een overeenkomst waarbij meerdere entiteiten zich verbinden jegens een financier.

De entiteiten mogen gezamenlijk de financiering (of het concernkrediet) gebruiken (binnen de nader gestelde kaders) en ieder van de entiteiten stelt zich medeaansprakelijk jegens de financier (dus ook voor dat deel dat door de andere entiteiten gebruikt wordt).

De inhoud verschilt per CJMO. Meestal maken hoofdelijke aansprakelijkheid per entiteit en verpanding van vorderingen, debiteuren en activa onderdeel uit van een CJMO.

Regresrecht

Wanneer een entiteit het door een andere entiteit in het concern geleende uit hoofde van de CJMO dient terug te betalen, verkrijgt deze entiteit een vordering op alle overige entiteiten in het concern (Artikel 6:10 BW).

  1. Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.
  2. De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.
  3. In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.

Voorgaande impliceert dat de entiteit die terugbetaalt op het meerdere dan de entiteit zelf verschuldigd is – de andere concernentiteiten – voor zover deze mede-draagplichtig zijn – een regresrecht hebben.