Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Financieringsvoorbehoud


Ondernemers hebben vaak ambitieuze plannen die groter zijn dan de eigen portemonnee. Prachtig. Zeker wanneer financiering de ondernemer verder helpt. Met financiering van derden groeit de onderneming en krijgt de financier ook het gewenste rendement. Maar wat als iets gekocht wordt en de financiering komt mogelijk niet rond? Een financieringsvoorbehoud biedt in zo’n geval uitkomst.

Financieringsproblemen voorkomen

Om financieringsproblemen te voorkomen, is het aan te raden bij een grote aanschaf die niet uit eigen middelen betaald wordt (bijvoorbeeld een nieuwe machine waarvoor aanzienlijk vreemd vermogen benodigd is) een financieringsvoorbehoud op te nemen.

Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde. Krijgt de ondernemer de financiering niet rond, dan kan zonder kosten de koop ontbonden worden. Het financieringsvoorbehoud maakt meestal onderdeel uit van de koopovereenkomst.

Risicomanagement

Het financieringsvoorbehoud impliceert een stuk risicomanagement voor de ondernemer. De ondernemer wenst de machine immers enkel te kopen indien de financiering hiervoor rond komt.

Voorwaarden financieringsvoorbehoud

Wanneer koper en verkoper een financieringsvoorbehoud overeenkomen, is het zaak de voorwaarden onder welk zulks geschiedt helder te hebben.

Enkele voorbeelden van mogelijke vraagstukken:

  • Is één financieringsweigering afdoende, of dient de ondernemer het bij minimaal twee financiers te proberen?
  • En aan welke voorwaarden dient de financier te voldoen? Dient dit een grootbank te zijn of volstaat ook crowdfunding?
  • En wat is het bijbehorende rentepercentage dat maximaal als acceptabel geldt?
  • Hoe lang geldt het financieringsvoorbehoud? En vervalt het financieringsvoorbehoud na deze termijn?

Voorbeeld van een bepaling van een financieringsvoorbehoud

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op 1 oktober 2021 voor de financiering van de machine als omschreven in bijlage A voor een bedrag van 250.000 euro geen bindend aanbod tot een geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen een rentevastperiode van minimaal 5 jaren, een looptijd van minimaal 10 jaren en een rentepercentage niet hoger dan 7%.