Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


EBITDA-marge


De EBITDA-marge is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen EBITDA en omzet.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De EBITDA-marge dient minimaal 20% te bedragen’.

De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een convenant is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

EBITDA-marge

De EBITDA-marge is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen EBITDA en omzet.

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

De EBITDA-marge dient minimaal 20% te bedragen.

Voorbeeld berekening EBITDA-marge

De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage.

Het begrip EBITDA wordt in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

EBITDA

EBITDA
Resultaat voor belasting
Resultaat uit deelnemingen (+)
Rente (+)
Amortisatie (+)
Overige financiële baten en lasten (+)
Afschrijvingen (+)
Operationele leaseverplichtingen (+)

Voor het begrip omzet wordt bijvoorbeeld aangesloten bij de definitie als gebruikt bij NL GAAP of IFRS.

Is de berekening van EBITDA 1.500.000 euro en de omzet 6.000.000 euro, dan bedraagt de EBITDA-marge 25%. Als voorbeeld hebben we een EBITDA-marge van minimaal 20% gegeven.

25% is meer dan 20%, waarmee de onderneming voldoet aan de EBITDA-marge.