Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Boekhoudkundige verwerking van een earn-out


Een earn-out maakt vaak onderdeel uit van de koopsom bij een bedrijfsovername. Een earn-out is voorwaardelijk; pas wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, komt de earn-out tot uitkering. De uitkering van de earn-out is dus afhankelijk van of een verwachte gebeurtenis zich in de toekomst voordoet. In dit artikel behandelen we de boekhoudkundige verwerking van een earn-out.

Een earn-out ziet bijvoorbeeld toe op een te behalen EBITDA voor komend boekjaar en het boekjaar daarna van X en Y.

Waarom een earn-out?

De earn-out levert voor de verkoper een stimulans op om betrokken te blijven en te zorgen voor het behalen van het gewenste resultaat. Voor de verkoper geldt de earn-out als een motivatiemiddel om te blijven presteren.

Voor de koper is het behalen van de earn-out ook het doel. De resultaten exclusief de earn-out is waar de koper de overnameprijs deels op heeft bepaald. Worden de resultaten niet behaald, dan ook geen earn-out. Voor de koper is de earn-out een risicobeheersingsmaatregel.

Boekhoudkundige verwerking van een earn-out

Een earn-out is een voorwaardelijke koopsom en daarmee een onzekerheid. Vooraf is niet zeker of de earn-out daadwerkelijk tot uitkering komt. De boekhoudkundige verwerking van een earn-out is afhankelijk van de waarschijnlijkheid van de onzekerheid.

Het is waarschijnlijk dat aan de voorwaarden van de voorwaardelijke koopsom voldaan wordt en het bedrag kan betrouwbaar vastgesteld worden.

Is het waarschijnlijk dat aan de voorwaarden van de voorwaardelijke koopsom voldaan gaat worden, dan wordt de netto contante waarde van de vordering (of de schuld) opgenomen in de balans (mits het bedrag betrouwbaar vast te stellen is) en maakt deze onderdeel uit van de verkrijgingsprijs.

Als de toekomstige gebeurtenis zich vervolgens niet voordoet, wordt de verkrijgingsprijs herzien, waarbij ook de (negatieve) goodwill wordt aangepast.

Het is niet waarschijnlijk dat aan de voorwaarden van de voorwaardelijke koopsom voldaan wordt of het bedrag is niet betrouwbaar vast te stellen.

Is het niet waarschijnlijk dat aan de voorwaarden van de voorwaardelijke koopsom voldaan gaat worden, dan wordt de voorwaardelijke koopsom niet opgenomen in de balans en maakt deze geen onderdeel uit van de verkrijgingsprijs.

De voorwaardelijke koopsom wordt wel opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen (koper) / niet uit de balans blijkende activa (verkoper).

Pas op het moment dat aan de voorwaarden voldaan wordt, gaat de voorwaardelijke koopsom onderdeel uitmaken van de verkrijgingsprijs (verwerking in de goodwill, geen aanpassing vergelijkende cijfers).

Voorbeeld van een earn-out