Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Het juridische en fiscale effect van de activa/passiva-transactie


Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de activa/passiva-transactie behandeld.

Juridisch

Bij een activa-passiva-transactie die niet kwalificeert als bedrijfsfusie worden specifieke activa en passiva overgedragen. Activa en of passiva dienen op de daarvoor voorgeschreven wijze van levering plaats te vinden. Handelsvorderingen dienen bijvoorbeeld via een akte van cessie overgedragen te worden.

Wanneer een activa/passiva-transactie kwalificeert als een overgang van onderneming gaan op grond van artikel 7:663 BW alle bijbehorende werknemers mee naar de verkrijgende partij met behoud van alle rechten en plichten die ze voor de activa-passiva-transactie hadden.

Fiscaal

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een activa-passiva-transactie die niet kwalificeert als een bedrijfsfusie dient de verkoper fiscaal af te rekenen over de stille reserves, fiscale reserves, goodwill en desinvesteringsbijtelling. De koper geniet in dit geval de mogelijkheid over goodwill af te schrijven. Vanuit de verkoper kan het argument gelden dat de verkoopprijs ter compensatie verhoogd dient te worden met goodwill / (goodwill * (1-VpB-tarief)). Vanuit de koper kan vervolgens beargumenteerd worden dat het fiscaal afschrijven over meerdere jaren geschiedt en de implicatie hiervan verdisconteerd dient te worden.