Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Garantievermogen


Garantievermogen is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimum aan garantievermogen.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘Het totale garantievermogen mag nooit minder zijn dan 2.500.000 euro’.

Het begrip garantievermogen wordt in het convenant nader gedefinieerd.

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een ratio is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Garantievermogen

Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden.

Een andere benaming voor garantievermogen is het aansprakelijk vermogen.

Voor financiers is het garantievermogen relevant, omdat dit de marge aangeeft die aangesproken kan worden voordat de claim van de financier op de organisatie geraakt wordt.

Voorbeeld garantievermogen

Het totale garantievermogen mag nooit minder zijn dan 2.500.000 euro.

Voorbeeld berekening garantievermogen

Het begrip garantievermogen wordt in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

Garantievermogen

Garantievermogen
Eigen vermogen (incl. resultaat huidig boekjaar)
Immateriële vaste activa (-)
Actieve belastinglatenties (-)
Deelnemingen (-)
Vorderingen op gelieerde ondernemingen (-)
Vorderingen op de directie en/of aandeelhouders (-)
Door kredietnemer gehouden aandelen in het eigen kapitaal (-)
Passieve belastinglatenties (+)
Op de financiering achtergestelde overige financieringen (+)

Is de berekening van het garantievermogen 3.000.000 euro en is in het convenant een minimum aan garantievermogen van 2.500.000 overeengekomen, dan voldoet de organisatie aan het convenant garantievermogen.