Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets


Dividend is een uitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. Dividend uitkeren is aan regelgeving gebonden. Zo dient een uitkeringstoets en mogelijk een balanstest uitgevoerd te worden. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Recht op dividend ontstaat wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe een strekkend besluit heeft genomen, het vermogen toereikend is en de statuten geen andere methodiek voorschrijven.

Om te beoordelen of het vermogen toereikend is, wordt een uitkeringstoets en bij wettelijke of statutaire reserves ook een balanstest uitgevoerd.

Balanstest

De balanstest ziet toe op een test of de onderneming met betrekking tot het eigen vermogen dividend uit kan keren. Voor een dividenduitkering is namelijk een eigen vermogen groter dan de wettelijke en/of de statutaire reserves nodig. Bij de balanstest wordt vastgesteld dat het eigen vermogen ruimte voor uitkering van dividend biedt.

Heeft een onderneming geen wettelijke en/of statutaire reserves, dan hoeft ook geen balanstest uitgevoerd te worden.

Een besluit tot het doen van een dividenduitkering, waarbij dividenduitkering volgens een balanstest niet mogelijk is, is voor het gedeelte dat niet uitgekeerd mocht worden nietig. De entiteit kan dit deel terugvorderen van de aandeelhouders.

Voorbeeld

Een balanstest biedt ruimte voor een dividenduitkering van 100.000 euro. De onderneming keert echter 150.000 euro uit. De 50.000 euro die boven de toegestane grens is uitgekeerd, is onverschuldigd betaald en kan door de onderneming worden teruggeëist.

Uitkeringstoets

Een dividenduitkering vergroot het risico van vreemd vermogenverstrekkers (want die hebben na de dividenduitkering minder te verhalen op de onderneming). Om deze reden is de uitkeringstoets geïntroduceerd. De uitkeringstoets is een toets van het bestuur of de organisatie in staat is na de dividenduitkering binnen afzienbare tijd de schuldeisers kan blijven betalen.

Kan de onderneming na dividenduitkering niet binnen afzienbare tijd de schuldeisers betalen, dan dient het bestuur de dividenduitkering niet goed te keuren. Keurt een bestuur ten onrechte een uitkeringstoets goed, dan levert dit een risico op bestuurdersaansprakelijkheid op (voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan).

De uitkeringstoets volgt uit artikel 2:216 lid 2 BW:

“Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.”

Dividendbelasting inhouden

Bij een beleggingsdividend houdt de onderneming 15% dividendbelasting in over het bruto-dividend. Deze dividendbelasting dient binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld aangegeven en afgedragen te worden aan de Belastingdienst.

Journaalpost dividend

Voor het voorbeeld (dividenduitkering van 1 miljoen euro) gaan we ervan uit dat er enkel sprake is van beleggingsdividend (en geen deelnemingsdividend waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden).

Dividendbesluit

Overige reserves € 1.000.000

Aan Te betalen dividendbelasting € 150.000 (15%)

Aan Te betalen dividend € 850.000

Afdragen dividendbelasting

Te betalen dividendbelasting € 150.000

Aan liquide middelen € 150.000

Betalen dividend

Te betalen dividend € 850.000

Aan liquide middelen € 850.000