Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Borgtocht


Een borgtocht levert (additionele) zekerheid op voor een financier. Een financier leent bijvoorbeeld aan een dochtermaatschappij en de moedermaatschappij geeft de borgtocht af. Als de dochtermaatschappij niet conform afspraak rente betaalt en aflossingen verzorgt, spreekt de financier de moedermaatschappij aan.

De borg dient dus als vangnet voor de financier.

Welke partijen zijn er betrokken bij een borgtocht?

Een borgstelling geldt enkel tussen de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Meestal zijn dit de financier, de hoofdschuldenaar en de borg. De borg is dus – uit hoofde van de overeenkomst van borgtocht – niet aansprakelijk voor andere schulden van de hoofdschuldenaar.

Een borgstelling heeft een subsidiair karakter. Dit betekent dat de financier de borg pas tot betaling kan aanspreken als de hoofdschuldenaar toerekenbaar tekortschiet.

Is de hoofdschuldenaar in verzuim, is deze reeds schriftelijk aangemaand en is de borg hiervan op de hoogte gesteld, dan moet de borg de prestatie leveren zoals in de overeenkomst van borgtocht is overeengekomen. Het betreft veelal het betalen van de openstaande rente en aflossingen.

Vormvereisten

Er zijn geen vormvereisten voor het aangaan van een borgtocht. Mondeling aangaan behoort dus tot de mogelijkheden. Een schriftelijke overeenkomst is aan te bevelen.

Beknopt voorbeeld van een overeenkomst van borgtocht

 • In aanmerking nemende:
  • Dat Schuldeiser aan Schuldenaar een geldlening heeft verstrekt in hoofdsom groot € X.
  • Dat Borg bereid is ter zake van de uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen borg te staan.
 • Verklaren te zijn overeengekomen:
  • Borg verbindt zich middels deze overeenkomst jegens Schuldeiser, als borg voor Schuldenaar, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Schuldeiser van Schuldenaar te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de in de considerans genoemde overeenkomst.
  • Borg is niet gehouden tot nakoming voordat Schuldenaar in de nakoming van zijn verbintenis is tekortgeschoten.
  • Deze borgtocht is aangegaan voor een periode van X jaar