Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bereidstellingsprovisie


Een rekening-courant krediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel. Op het getrokken deel geldt de reguliere rente, op het ongetrokken deel kan een financier een bereidstellingsprovisie in rekening brengen.

Rekening-courant krediet

Een rekening-courant krediet is een veelgebruikte kredietvorm. De flexibiliteit om tot de limiet krediet aan te wenden, inclusief de mogelijkheid tot aflossen en vervolgens wederom te trekken, is hier mede debet aan.

Een rekening-courantkrediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel.

  • Het gedeelte van het rekening-courant krediet dat is opgenomen is het getrokken deel.
  • De ruimte om nog op te nemen is het ongetrokken deel.

Op het getrokken deel geldt de reguliere rente, op het ongetrokken deel kan een financier een bereidstellingsprovisie in rekening brengen.

Wat is bereidstellingsprovisie?

Bereidstellingsprovisie is een vergoeding die een financier rekent op het ongetrokken deel van een krediet. Een vergoeding voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de RC, ook als de ondernemer hier geen gebruik van maakt. Een ondernemer die een rekening courant-krediet afsluit, betaalt dus minimaal de bereidstellingsprovisie (bij 100% ongetrokken) en maximaal de overeengekomen rente (bij 100% getrokken).

Hoogte bereidstellingsprovisie

De hoogte van de bereidstellingsprovisie varieert meestal tussen de 0,2% en 0,5%.

Voorbeeld berekening bereidstellingsprovisie

Een ondernemer heeft een rekening-courant van 1.400.000 euro. In de eerste 100 dagen van 2023 heeft de ondernemer 300.000 euro opgenomen. De rente op de rekening-courant bedraagt 5,75 procent. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,4%.

Over deze periode betaalt de ondernemer (300.000 * 5,75% * 100/365) + (1.100.000 * 0,40% * 100/365) = 5.932 euro (4.726 rente en 1.205 bereidstellingsprovisie).