Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Welke waarderingsmethodes zijn er?


In de literatuur worden verschillende waarderingsmethodes genoemd. We noemen er in dit artikel enkele en geven tevens een korte samenvatting per waarderingsmethode.

Bij CNOOP is de Discounted Cash Flow-bedrijfswaardering favoriet.

Liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde is de geschatte opbrengstwaarde bij gedwongen openbare verkoop van de afzonderlijke activa minus de waarde van de afwikkeling van de schulden bij opheffing van het bedrijf. Wanneer de waarde van het bedrijf bij continuering onder de liquidatiewaarde ligt, ligt het bedrijfseconomisch gezien meer voor de hand het bedrijf (of het bedrijfsonderdeel) op te heffen.

Return on investment

Return on investment (ROI) wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de investeringsuitgave. Door de ROI van de investeringsmogelijkheden naast elkaar te leggen, kan de investeringsmogelijkheid met de hoogste ROI geselecteerd worden.

Terugverdienperiode

De terugverdienperiode berekent de tijdsduur die nodig is de investeringsuitgave terug te verdienen. De terugverdienperiode houdt deels rekening met de tijdvoorkeur. De methode berekent enkel de periode die nodig is de investeringsuitgave qua kasstromen terug te verdienen. De verdiensten na deze periode en factoren als alternatieve investeringsmogelijkheden en de vermogenskostenvoet worden niet meegenomen in de berekening.

Aantal X EBITDA

Versimpelde methode om de waarde te berekenen door de benchmark X EBITDA voor een specifieke branche te hanteren, eventueel gecorrigeerd voor bijvoorbeeld de waarde van rentedragende schulden en overtollige liquide middelen.

Economic profit

Economic profit (of economic value added) wordt berekend door eerst de opportuniteitskosten van het rendement op geïnvesteerd vermogen af te halen en deze som vervolgens te vermenigvuldigen met het geïnvesteerde kapitaal.

Economic profit = invested capital x (ROIC – opportunity cost of capital).

Discounted cash flow

Discounted cash flow (DCF) wordt berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteren met de bijbehorende vermogenskostenvoet (WACC). De DCF maakt gebruik van tijdsvoorkeur, omdat de toekomstige vrije kasstromen per periode contant worden gemaakt met de voor die periode geldende vermogenskostenvoet.

DCF = FCFF / ((1 + r)^n)

De DCF is bij CNOOP de favoriet. Lees hier een uitgebreid artikel over de DCF: