Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Inhoud van een waarderingsrapport


Een waarderingsrapport kent een vaste structuur:

  • De onderneming
  • Historische financiële gegevens
  • Normalisaties
  • Vermogenskostenvoet
  • Toekomstig potentieel
  • De waardering

De onderneming

Factoren als visie, missie, strategie, organisatiestructuur, geschiedenis en algemene bedrijfsinformatie worden uitgebreid benoemd. Voor u als ondernemer bekend, maar voor de lezer zeer interessante informatie. Daarna wordt dieper ingegaan op de interne en de externe omgeving. Welke personen vormen de directie? Zijn er overige sleutelfiguren? Wat zijn de belangrijkste leveranciers, klanten en concurrenten?

Historische financiële gegevens

Nu de algemene bedrijfsinformatie bekend is, worden de historische financiële gegevens getoond. Denk aan de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht voor de afgelopen drie jaar. De historische financiële gegevens worden aangevuld met verhoudingsgetallen, zodat de omzetgroei, margeontwikkelingen en EBITDA-mutaties beter inzichtelijk worden.

Normalisaties

Om het effect van posten en transactiestromen die geen deel uitmaken van de eigenlijke bedrijfsvoering in de waardering te neutraliseren, worden normalisaties op de historische resultaten doorgevoerd.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet geeft het rendement op geïnvesteerd vermogen aan dat een onderneming dient te genereren om waardeneutraal te opereren. De vermogenskostenvoet wordt gebruikt bij het verdisconteren van in de toekomst te ontvangen kasstromen om deze kasstromen in waarde van vandaag uit te drukken. Lees hier een uitgebreid artikel over de vermogenskostenvoet.

Toekomstig potentieel

In de waardering nemen we niet alle toekomstige potentie mee. Sommige kasstromen zijn te onzeker om in de waardering mee te nemen. Tegelijkertijd zou het niet vermelden hiervan de waarde van de onderneming kunnen ondermijnen.  In deze sectie vermelden we over al het moois dat mogelijk in de toekomst in het verschiet ligt en niet in de waardering is opgenomen.

De waardering

Nu de historische resultaten inclusief normalisaties bekend zijn, gaan we over op het prognosticeren van de toekomstige resultaten. Op basis van waardedrijvers worden toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten opgesteld.

Afhankelijk van de opdracht gaan we uit van een ‘stand-alone’-situatie of een combinatie van twee of meer entiteiten met bijbehorende synergievoordelen.

De vrije kasstromen worden berekend en contant gemaakt met de eerder berekende vermogenskostenvoet. Deze berekening resulteert in de ondernemingswaarde.

Uiteraard voeren we ook een gevoeligdheidsanalyse uit, om bijvoorbeeld de impact van een 1% hogere of lagere disconteringsvoet op de bedrijfswaarde te tonen.

Voorbeeld van een bedrijfswaardering

Een voorbeeld van een waarderingsrapport van een fictief bedrijf vindt u hier.