Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Het juridische en fiscale effect van de juridische fusie


Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de juridische fusie behandeld.

Juridisch

Bij een juridische fusie gaan twee of meer vennootschappen door een notariële akte samen in één vennootschap. Bij een juridische fusie is sprake van minimaal één verdwijnende rechtspersoon en één verkrijgende rechtspersoon (die onder algemene titel verkrijgt).

Alle activa en passiva van de twee (of meer) vennootschappen komen bij elkaar in de verkrijgende vennootschap waarvan de oorspronkelijke aandeelhouders nu samen de aandeelhouder worden. De verkrijgende rechtspersoon kan zowel een bestaande rechtspersoon als een specifiek voor dit doel opgerichte nieuwe rechtspersoon zijn.

Het proces tot het aangaan van een juridische fusie begint met een fusievoorstel. De in het fusievoorstel op te nemen informatie wordt genoemd in artikel 2:312 lid 2 BW jo. artikel 2:236 BW.

In artikel 2:308 BW t/m artikel 2:333l BW zijn de voorwaarden voor de juridische fusie vastgelegd. De juridische fusie vindt plaats bij notariële akte.

De verkrijgende rechtspersoon verkrijgt onder algemene titel en kan zowel een bestaande als een nieuwe rechtspersoon zijn. Alle rechten en plichten gaan mee naar de verkrijgende rechtspersoon, omdat de verkrijgende rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt. Dit betekent dat werknemersrechten ongewijzigd blijven en dat crediteuren een vordering op de verkrijgende rechtspersoon verkrijgen.

Fiscaal

In beginsel is de overdracht een vervreemding met een afrekenmoment over de winst (verschil tussen waarde in het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde). De winst die met de juridische fusie behaald wordt behoeft wanneer voldaan wordt aan artikel 14b lid 2 Wet VpB niet in aanmerking te worden genomen.

Bij specifieke situaties als het bestaan van verrekenbare verliezen kan een juridische fusie enkel plaatsvinden volgens door de belastinginspecteur te stellen voorwaarden.

Voor de aandelen van de verkrijgende rechtspersoon geldt drie jaar lang een vervreemdingsverbod. Worden de aandelen binnen drie jaar verkocht, dan wordt de juridische fusiefaciliteit teruggedraaid en dient alsnog afgerekend te worden over de meerwaarde van de onderneming.