Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Goedkeuring van zorgovernames door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)


In de dynamische wereld van de gezondheidszorg vinden er regelmatig veranderingen plaats, waaronder fusies en overnames van zorginstellingen. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. In Nederland speelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een cruciale rol bij het toezicht op en goedkeuren van zorgovernames.

De goedkeuring van de NZa is een cruciale stap in het proces van fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg. Door zorgvuldige beoordeling van de meldingen en consultatie met belanghebbenden, streeft de NZa ernaar een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van concurrentie en het waarborgen van kwalitatieve en toegankelijke zorg. Het goedkeuringsproces draagt bij aan de transparantie en verantwoording van veranderingen in het zorglandschap, en het onderstreept het belang van een gezonde, evenwichtige zorgsector voor alle betrokkenen.

Belang van NZa Goedkeuring

De NZa is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het waarborgen van betaalbare en kwalitatief goede zorg. Bij zorgovernames vervult de NZa de rol van regulator om ervoor te zorgen dat fusies en overnames geen negatieve impact hebben op de concurrentie, prijsvorming, en kwaliteit van zorg. Het goedkeuringsproces is ontworpen om zowel de belangen van de zorgaanbieders als die van de patiënten te beschermen.

Criteria goedkeuring NZa / Zorgspecifieke concentratietoets

Fusies en overnames in de zorg met betrekking tot Zorgverzekeringswet, Wet BIG of de Wet langdurige zorg dienen ter goedkeuring aan de NZa te worden voorgelegd, indien tenminste één zorgaanbieder betrokken is die aan meer dan 50 personen zorg verleent.

Procedure van NZa Goedkeuring

De goedkeuringsprocedure van de NZa begint wanneer zorgaanbieders plannen hebben voor een fusie of overname. Zodra deze plannen concreet worden en minimaal één van de partijen onder de voornoemde criteria vallen, moeten de betrokken partijen een melding doen bij de NZa. Deze melding bevat gedetailleerde informatie over de voorgenomen transactie, inclusief de juridische, financiële en operationele aspecten.

Na ontvangst van de melding beoordeelt de NZa deze op verschillende criteria. Een van de belangrijkste criteria is de mogelijke impact van de fusie of overname op de concurrentie in de betreffende zorgmarkt. De NZa bekijkt of de transactie de mededinging belemmert en of er voldoende waarborgen zijn voor een gezonde concurrentie. Ook wordt gekeken naar de financiële stabiliteit van de betrokken zorginstellingen na de fusie of overname.

Een ander aspect dat de NZa overweegt, is de effecten op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Zorgaanbieders moeten aantonen dat de fusie of overname een positieve bijdrage levert aan de zorgkwaliteit en dat de toegang tot zorg voor patiënten gewaarborgd blijft.

Belanghebbenden en consultatie

De NZa betrekt ook belanghebbenden bij het beoordelingsproces. Dit kunnen andere zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en andere relevante partijen zijn. Hun inbreng helpt de NZa om een volledig beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van de fusie of overname. Consultatie met belanghebbenden is een waardevol onderdeel van het proces, omdat het de NZa in staat stelt om diverse perspectieven mee te wegen in hun besluitvorming.

Besluitvorming en voorwaarde

Na zorgvuldige beoordeling neemt de NZa een besluit over de goedkeuring van de zorgovername. Indien de NZa akkoord gaat, kunnen bepaalde voorwaarden worden gesteld om de beoogde positieve effecten te waarborgen en mogelijke nadelen te minimaliseren. Deze voorwaarden kunnen variëren van prijsregulering tot het behoud van bepaalde zorgdiensten.