Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


De onderzoekplicht en de meldingsplicht bij bedrijfsovernames


Bij een bedrijfovernameproces rust op kopers een onderzoekplicht en op verkopers een meldingsplicht (6:228 BW). Het is gebruikelijk dat potentiële kopers een boekenonderzoek uitvoeren om invulling te geven aan de onderzoekplicht. De uitkomsten van het due diligenceonderzoek vormen de basis van de door de koper geëiste garantiebepalingen in het koopcontract.

Voorbeelden van garantiebepalingen:

Verkoper heeft de volledige juridische en economische eigendom van de aandelen;

De jaarrekening is in alle opzichten juist en volledig, en voldoet aan alle wettelijke vereisten die ten tijde van de opstelling daarvan van kracht waren;

De vorderingen zijn niet achterstallig en zijn, voor zover geen voorziening is getroffen voor dubieuze debiteuren, volledig inbaar;

Er loopt geen onderzoek, en er is geen onderzoek aangekondigd, tegen verkoper of de vennootschap in verband met enige belasting met betrekking tot de vennootschap;

De vennootschap is niet als partij betrokken in enig geschil of procedure;

De winst van boekjaar 2021 komt voor rekening en risico van de koper;

Koper is gerechtigd het leakage bedrag op euro-voor-euro basis in mindering te brengen op (in deze volgorde) de aandeelhouderslening, de earn-out en de RC-vordering;

Koper kan geen beroep doen op de garanties met betrekking tot feiten en omstandigheden die door de verkoper zijn geopenbaard in de disclosure letter

De controlerichting bij een bedrijfsovername is naar verwachting juistheid van de omzet en volledigheid van de kosten en verplichtingen. Voor de verkoper is het zaak in control te blijven en bij te houden welke situaties op grond van garantiebepalingen kunnen resulteren in een terugbetaalverplichting van de koopsom. Zolang feiten en omstandigheden door de verkoper zijn geopenbaard in de disclosure letter, kan een koper geen beroep doen op de garanties. De verkoper voldoet in dit geval tevens aan de meldingsplicht.

De meldingsplicht en artikel 6:228 BW

Voldoen aan de meldingsplicht is belangrijk, want op grond van 6:228 BW kan een op grond van een onjuiste mededeling tot stand gekomen (koop)overeenkomst worden vernietigd.