Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Het juridische en fiscale effect van de bedrijfsfusie


Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de bedrijfsfusie behandeld.

Juridisch

Bij een bedrijfsfusie worden specifieke activa en/of passiva die samen een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan vormen overgedragen tegen uitreiking van aandelen door de verkrijgende rechtspersoon.

Via een bedrijfsfusie kan besloten worden één of enkele zelfstandige onderdelen over te dragen

Bij een bedrijfsfusie dient per activa en of passiva de daarvoor voorgeschreven wijze van levering plaats te vinden. Zo moet onroerend goed geleverd worden via een notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.

In artikel 14 Wet VpB is de bedrijfsfusiefaciliteit opgenomen. Dit artikel regelt dat de meerwaarde (stille reserves, fiscale reserves, goodwill en desinvesteringsbijtelling) van de overgedragen onderneming niet belast wordt als de verkrijgende rechtspersoon doorgaat op de oude fiscale boekwaarden.

Een bedrijfsfusie kwalificeert als een overgang van onderneming waardoor op grond van artikel 7:663 BW alle bijbehorende werknemers meegaan naar de verkrijgende rechtspersoon met behoud van alle rechten en plichten die ze voor de bedrijfsfusie hadden.

Fiscaal

In beginsel is de overdracht van activa en passiva een vervreemding met een afrekenmoment over stille reserves, fiscale reserves, goodwill en desinvesteringsbijtelling. Wanneer de overdracht kwalificeert als een bedrijfsfusie wordt het afrekenmoment echter uitgesteld.

Om als bedrijfsfusie te kwalificeren dient te worden voldaan aan de eisen van artikel 14 Wet VpB. Het is onder andere van belang dat activa en activa en passiva die samen een gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan vormen worden overgedragen, de verkrijgende partij reeds belastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt, de tegenprestatie voor de verkrijgende vennootschap het uitreiken van aandelen betreft en de bedrijfsfusie een zakelijke grondslag kent.

Bij specifieke situaties als het bestaan van verrekenbare verliezen bij de verkrijgende partij dient een verzoek om vrijstelling van de winst bij de bedrijfsfusie ingediend te worden bij de Belastingdienst. Wanneer het afrekenmoment wordt doorgeschoven treedt de verkrijgende partij ten aanzien van alle activa en passiva die in het kader van de bedrijfsfusie zijn verkregen in de plaats van de verkopende partij. Voor de uitgereikte aandelen geldt drie jaar lang een vervreemdingsverbod. Worden de aandelen binnen drie jaar verkocht, dan wordt de bedrijfsfusiefaciliteit teruggedraaid en dient alsnog afgerekend te worden over de meerwaarde (stille reserves, fiscale reserves, goodwill en desinvesteringsbijtelling) van de onderneming