Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Overnamecontract


Een bedrijfsovername kan zeer vergaande gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Om bakkeleien achteraf te voorkomen, is het zaak heldere afspraken te maken. Afspraken op schrift waaruit duidelijk blijkt wat partijen voor closing met elkaar hebben afgesproken.

Contracten bij een overname

Een overname kan juridisch gezien op 3 manieren geschieden: middels een activa/passiva-transactie, een aandelentransactie of een fusie. Iedere transactie vergt een eigen set aan documenten en procedures. Het scala aan contracten dat gebruikt kan worden bij een overnametransactie loopt in de tientallen. In vrijwel ieder traject wordt minimaal gebruikgemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst, LOI en een koopovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst ziet erop toe dat partijen verhinderen dat informatie terechtkomt bij partijen waar het niet thuishoort. Ook zorgt een geheimhoudingsovereenkomst ervoor dat partijen de informatie enkel gebruiken voor het bewerkstelligen van de transactie. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete.

Termsheet & Letter of intent (LOI)

Soms wordt voorafgaand aan het opstellen van een LOI een termsheet opgesteld. Een termsheet geeft in globale hoofdlijnen transactieinformatie weer. Partijen komen eerder nader tot elkaar wanneer de pijnpunten helder zijn en een opsomming van wensen en voorwaarden op schrift staat. Een LOI geeft vervolgens de globale voorwaarden aan waaronder partijen bereid zijn een transactie te effectueren. Een LOI gaat veelal gepaard met een exclusiviteitsclausule, maar verplicht partijen nog niet tot een transactie.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst (aandelen of activa-/passiva) bevat al hetgeen partijen hebben afgesproken over de prijs en voorwaarden van de deal. Naast de hoofdtekst bevat de koopovereenkomst vaak bijlagen met bijvoorbeeld een achtergestelde aandeelhouderslening, garantiebepalingen, pandaktes, managementovereenkomsten, escrowovereenkomsten en aandeelhouders- of bestuursbesluiten. Een overnameovereenkomst inclusief bijlagen bevat met gemak meer dan 100 pagina’s.

Levering

Levering geschiedt afhankelijk van het soort transactie. Bij een activa-/passivatransactie dienen alle activa en passiva middels de daarvoor bestemde juridische manier overgedragen te worden (onroerend goed via een inschrijving in openbare registers via een notaris, vorderingen middels een akte van cessie etc) en bij een aandelentransactie worden de aandelen geleverd via een akte van levering aandelen bij de notaris.